Ar-Ge indiriminde ilave indirim

10 Ocak 2023 Sirkü 1722

10 Ocak 2023 tarih ve 32069 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1.8.2016 tarih ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. İndirimdeki süreler uzatıldı.

6652 sayılı Kararla;

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde;

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı, (ilgili yılda yapılan Ar-Ge veya tasarım harcamasının, şirketlerin gelir tablosundaki “net satışlarına oranını)

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı, (Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat tutarının, şirketlerin tüm faaliyetlerinden elde ettikleri hasılata oranı)

Göstergelerinden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %25 artış sağlayan Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde, O yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50 si 31.12.2028 tarihine kadar, Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek.

———————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.