Süresi belli olmayan kiralamalarda özel maliyet bedelinin itfası.

4 Ocak 2023 Sirkü 1721

Genelde işyerleri ilk başta belli bir süre için kiralanmakla birlikte genel hükümler çerçevesinde tarafların anlaşmalarına bağlı olarak sonrada her yıl kendiliğinden yenilen sözleşmelerle kiralanmaktadır.

Hal böyle olunca da kiracı tarafından kiralanan gayrimenkulde zamanla yeni bir dekorasyon ve yeni bir kat çıkma veya başka şeklinde yatırım harcaması yapılabilmektedir.

Bu durumda da söz konusu harcamaların Vergi Usul Kanununun özel maliyetlerin itfasına ilişkin hükümleri kapsamında kaç yılda itfa edileceği hususunda tereddütler oluşmaktadır.

Konu hakkında GİB İzmir VDB tarafından verilen 1.6.2020 tarih ve 67854564-105[1741 / 6777]-E.149070 sayılı özelgede bu tereddütleri ortadan kaldırmaktadır.

Söz konusu özelgede,

VUK nun 272 inci maddesi hükmü gereği gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlendirileceği.

333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde listenin “56. Özel Maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)” satırında, kira müddeti belli olmayan özel maliyet bedellerinin itfasına esas faydalı ömür süresi 5 yıl ve amortisman oranı %20 olarak tespit edildiği,

Bu nedenle özel maliyet bedellerinin, aktifleştirildikleri yıldan başlamak üzere, kira müddetinin belli olması halinde kira süresi içinde eşit yüzdelerle, kira müddetinin belli olmaması halinde ise faydalı ömür süresi 5 yıl, amortisman oranı %20 dikkate alınarak itfa edilmesi gerektiği,

Özel maliyet bedellerinin itfasında aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alındığından, kira süresinin belli olduğu durumlarda kira süresi devam ederken katlanılan özel maliyet bedelininkalan kira süresine bölünerek itfa edilmesi gerektiği,

Kira süresinin her yıl uzatılması söz konusu olduğu durumlarda, kiralanıp iş yeri olarak kullanılan gayrimenkuller için 272 inci madde kapsamında yapılan harcamalarının özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi ve kira müddeti belli olmayan özel maliyet bedelinin itfası kapsamında, 5 yıl içinde eşit yüzdelerle itfa edilmesi,

Kiralanan gayrimenkulün söz konusu süreden (5 yıldan) önce boşaltılması halinde, özel maliyet olarak aktifleştirilen harcamaların itfa edilmemiş kısımlarının kiralanan gayrimenkulün boşaltıldığı yılda bir defada gider yazılabileceği

Açıklanmıştır.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.