İdari yargıda Vergisel işlemleri etkileyen süreler değişti

1 Kasım 2022 Sirkü 1693

14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7331 sayılı Ceza muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme, 213 sayılı VUK’ un Vergi, hesap ve vergilendirme hataları ile hataların meydana çıkarılması, düzeltilmesi ve şikayet yoluyla müracaatı düzenleyen 116 ve müteakip maddeleri ile 124’üncü maddelerini süre açısından ilgilendirmektedir.

Bu maddeler kapsamında Vergi Dairelerinin kendilerine yapılan düzeltme taleplerini ya 60 gün içerisinde yerine getirilmeleri veya bu sürede herhangi bir şekilde cevap vermeleri gerekmekteydi. Yapılan düzenleme ile bu süre 60 günden 30 güne indirilmiştir.

Düzeltme talepleri red olanlar 30 gün geçtikten sonra şikâyet yoluyla müracaatla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurabilmektedirler. Yapılan bu düzenleme ile Bakanlık açısından ise cevap vermedeki 6 aylık bekleme süresi 4 aya indirilmiştir. Bu 4 aylık süre içerisinde Bakanlık tarafından cevap verilmemesi halinde Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılabilecektir.

Bu belirlemeler çerçevesinde yapılan değişikliler aşağıda özetlenmiştir.

7311 sayılı kanunun,

Birinci maddesi ile,

İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer alan “altmış günlük” ibaresi “otuz günlük” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 14.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

İlgililerin idari davaya konu olabilecek işlem veya eylemler için idari makamlara başvurularında, idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir. Ayrıca, 30 günlük süre içinde idarenin verdiği cevabın kesin değil ise bu durumda kesin cevabı bekleme süresi 6 aydan 4 aya indirilmiştir.

İkinci maddesi ile,

Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Altmış” ibaresi “Otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 14.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

İdari davanın açılmasından önce üst makamdan veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan istenecek olan idari işlemin kaldırılması, geri alınması veya yeni bir işlem yapılması için ilgili makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir.

Üçüncü maddesi ile,

Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 14.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce idareye yaptıkları zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap süresi 30 güne indirilmiştir. Bundan böyle ilgililer 30 günlük süre bitiminden sonra dava süresi içinde dava açabileceklerdir.

Dördüncü maddesi ile,

Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.” cümlesi eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 14.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

İdari yargı mercilerinin, verdikleri nihai kararları gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazması öngörülmüştür

Beşinci maddesi ile,

Kanuna “GEÇİCİ MADDE 10 – 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır.”

Geçici maddesi eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 14.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurular bakımından, idarenin cevap verme süreleri 60 gün, kesin olmayan cevapları için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak uygulanmaya eski hükümlere göre devam olunacaktır.

——————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.