Vergi Uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunlar

19 Eylül 2022 Sirkü 1683

Vergi uygulamalarında zaman zaman yorum farklılıklarından kaynaklanan bazı değişik uygulamalar söz konusu olmaktadır. Bunlardan birkaç tanesine aşağıda ışık tutulmuştur.

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hisseli araç

İkinci el oto ticareti yapanlarca hisseli olarak iktisap edilen özel şahıslara ait aracın satın alınmasında hissedarlar vergi mükellefi değilse, her bir hisse sahibi adına hissesi oranında gider pusulası düzenlemesi ve gider pusulası düzenlenen tutarın KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması durumunda ilgili döneme ait Ba bildirim formu ile bildirilmesi gerekir. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 03.06.2021 tarih ve 67854564-105[1741-7459]-186562 sayılı özelgesi)

Personelin geçici barınma ihtiyacına yönelik kiralanan meskenin kira bedeli

Kamu ve özel hastanelere doğrudan ve ihale yöntemiyle tıbbi malzeme ve cihaz temin eden, teknik kadroyla vakalara destek veren ve bu kapsamda şirket merkezi dışındaki başka illerde işlerin yürütülmesi amacıyla personelin sadece geçici barınma ihtiyacını ve cihazlarınızın muhafazasını sağlamak amacıyla şirketiniz adına kiralanan gayrimenkul için ödenen kira bedellerinin personele sağlanan menfaat olarak değerlendirilmemesi gerektiği, kira ödemelerinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği, bu konutların gerçek kişilerden kiralaması karşılığı nakden veya hesaben yapacak kira ödemeleri üzerinden ise tevkifat yapması gerekir. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 01.07.2022 tarih ve 84098128-125[8-2020/10]-356210 sayılı özelgesi)

 Perakende satış fişi ile belgelendirilen giderlere ilişkin KDV’nin indirimi

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmaları şartıyla fatura düzenleme haddinin altında kalan, iş yerinde ve şantiyede kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan kırtasiye, büro ve temizlik giderleri, su, gıda giderleri için alınan perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkündür.

Şirket çalışanlarının şirket dışında yiyecek, konaklama ve yol giderleri, otopark ve misafir ağırlamaya ilişkin giderlerin bu kapsamda değerlendirilemez.

Şirket çalışanlarının görevli olarak şehir içi ve dışındaki şantiyelere gittiklerinde yapmış oldukları yemek vb. harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerekir.

Ticari kazancın ya da kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan söz konusu harcamalara ait perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.

İndirimi mümkün olmayan söz konusu tutarların Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından işlemin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilir.

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 04.04.2018 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.333687 sayılı özelgesi)

Lokma tatlısı pişirme hizmetinde KDV oranı

Müşterilerce belirlenen bir adrese gidilerek lokma tatlısı pişirilmesi/hazırlanması ve servis edilmesi işlemi dışarıda sunulan bir yemek hizmeti olduğundan 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24’üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabidir. (İzmir VDB 6.6.2022 tarih ve E-21152195-130[28-2022/4648]-299340 sayılı özelgesi)

Vergi ödemelerine ilişkin kredi kartı komisyon ödemeleri kurum kazancının tespitinde gider yazılır

Vergi ödemelerinin şirket kredi kartından yapılması nedeniyle, ilgili bankalar tarafından kesilen komisyon bedellerinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. (İstanbul VDB 17.6.2022 tarih ve E-62030549-125[8-2021/305]-687705 sayılı özelgesi)

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.