Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler

7 Temmuz 2022 Sirkü 1665

Gelir İdaresi Başkanlığınca 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tahsilat Genel tebliği Seri A Sıra No 1 de değişiklik yapan 14 sıra nolu tebliğ ile;

1- Tahsilat Genel tebliği Seri A Sıra No 1 in; Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “I- Teminat Hükümleri” başlıklı bölümünün (5) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“b) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

“Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak tanzim edilecektir.”

Bu düzenleme ile 7417 sayılı kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı kanunun 10 uncu maddesine eklenen fıkra gereği sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri teminat olarak kabul edilecek değerlere eklenmiştir.

2- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı bölümünün (10) numaralı alt bölümünde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile ihtiyaten haczedilen malların muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması halin de de ihtiyaten haczedilecek bu mallar derhal paraya çevrilerek, elde edilen tutarlar teminat olarak muhafaza edilecektir.

3- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2/a/v) numaralı alt bölümünde yer alan “- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,” satırı “- Kamu kurum ve kuruluşlarının veya bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yaptıkları destek ödemelerinde,” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bölümde yer alan “- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde,” satırından sonra gelmek üzere “- Toplu taşıma araçlarıyla personelin taşınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde,” satırı eklenmiştir.

Bu düzenleme ile bundan böyle Toplu taşıma araçlarıyla personelin taşınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde Hak sahiplerinin Vergi Dairesinden vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmayacak.

4- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.5.) numaralı alt bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen” ibaresi “en yüksek borç tutarını bildiren” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme ile bundan böyle kamu kurum ve kuruluşları, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce hak sahibinin birden fazla tahsil dairesine (Vergi Dairesine) borcunun bulunması durumunda, kesinti tutarı en yüksek borcun olduğu Vergi dairesinin hesabına aktarılacaktır.

5- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı alt bölümünde yer alan tabloya 2022-9013 tutarları satırı eklenmiştir.

Bu düzenleme ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezası tutarları 2022 yılı için 9.013 TL olarak belirlenmiştir.

6- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Bu düzenleme ile Bölüm başlık numarası değişmiş sonraki bölümlerde bu numara takip edilerek değişmiştir.

7- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile Teminatlı alacakların takibini düzenleyen bölüme 7417 sayılı kanunun 24’üncü maddesiyle 6183 sayılı kanunun 10 uncu maddesine eklenen fıkra gereği sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri teminat olarak kabul edileceğinden ibare ilavesi yapılmıştır.

8- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendinin üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.”

Satış komisyonu başkanının birden fazla satış komisyonunda görev yapması gereken hallerde, dairesi başkanları ve vergi dairesi başkanlığının bulunmadığı yerlerde defterdarlar, bu kişi yerine aynı unvana sahip memuru satış komisyonu başkanı olarak görevlendirebiliyorlardı. Bu düzenleme ile Bundan böyle satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapacak.

9- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4 – Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda; alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği,”

Bu düzenleme ile bundan böyle elektronik ortamda yapılacak menkul mal satışlarına ilişkin ilanda yukarıdaki hususlara da yer verilecek.

10- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (5) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 – Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı, ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine teslim edileceği,”

Bu düzenleme ile bundan böyle elektronik ortamda yapılacak gayri menkul mal satışlarına ilişkin ilanda yukarıdaki hususlara da yer verilecek

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.