Yeniden değerleme uygulamasında yapılan değişiklikler

21 Mart 2022     Sirkü 1633

Yenileme fonu uygulaması, Vergi mevzuatımızdaki vergi erteleme müesseselerinden biridir. Sistem amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde oluşan karın yenileme yapılmasıyla yeni kıymetin amortismanının gider yazılması, yenileme yapılmaması halinde ise vergilemenin bir süre ertelenmesini içerir.

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yenile fonu uygulamasında da VUK’un 328 329. maddelerinde de değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle uygulamada tereddütlü olan konular giderilmiştir. Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

– Yenileme fonu uygulamasından sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yararlanacağı hususuna 328 ve 329. maddelerde yer verilerek, konuya açıklık kazandırılmıştır.

– Satıştan veya tazminat alınmasından doğan karın, satışın yapıldığı veya tazminatın alındığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabileceği hususu açıkça hükme bağlanmıştır.

– Yenilemenin kapsamı sadece satılan veya doğal afetten zarar gören iktisadi kıymetin aynısı ile sınırlı tutulmayıp, “benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı şeklinde genişletilmiştir. Satılan iktisadi bir kıymetin yerine benzer mahiyette bir kıymet alınsa da yenileme fonu uygulamasından yararlanılabilecektir. Burada önemli olan husus, yeni alınan amortismana tabi iktisadi kıymetin tahsis edileceği hizmetin satılan veya hasara uğrayan kıymetin tahsis edildiği hizmetle aynı olmasıdır. Kapasite, marka ve teknolojik farklılıklar olması mümkündür.

– Yenileme işleminde, satılan veya doğal afetten zarar gören bir iktisadi kıymetin yerine sadece bir adet değil, teknik icaplar gereği birden fazla iktisadi kıymet alınmışsa bu durumda yenileme fonu uygulamasına engel olmayacaktır.

– Satıştan veya alınan sigorta tazminatından doğan ve fon hesabında tutulan kar, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kar ve zarar hesabına eklenecektir.

– Yenileme işleminin, iktisadi kıymetin doğrudan iktisabı yerine finansal kiralama yoluyla yapılmış olması halinde de, yenileme fonu uygulamasından faydalanılabileceği hususu madde metninde açıkça belirtilmiştir.

Diğer hususlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

—————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.