Elektronik ortamda düzenlenecek belgeler (e-Fatura, e- irsaliye, e arşiv fatura ve e- defter zorunluluğu)

22 Ocak 2022     Sirkü 1618

 

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 535 sıra nolu VUK genel tebliği ile elektronik ortamda düzenlenebilen belgelerin usul ve esaslarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu tebliğ gereği;

1– Brüt satış hasılatı veya gayrisafi iş hasılatı

2018,2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

2021 yılında 4 milyon lirayı

2022 ve müteakip dönemlerde 3 milyon lirayı aşan mükellefler

Şartları 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura kullanmak zorundalar.

2- kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden,

2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

Şartları 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura kullanmak zorundalar.

3– Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler.

Şartları 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura kullanmak zorundalar.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, bu tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-fatura kullanmak zorundalar. 

5- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1.3.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslimlere uygulanmak üzere 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların, 509 sıra nolu Tebliğin “V.7. (e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ) ” ve “VIII.(Diğer hususlar)” bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu oldu..

6- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.”

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, zorunlu bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir. 

7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler. Müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunlu oldu.

Sevk irsaliyelerini 509 sıra nolu Tebliğin “V.7. (e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ) ” ve “VIII.(Diğer hususlar)” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak almaları zorunludur.

e- defter tutma zorunluluğu

Bilindiği üzere 1 sıra nolu elektronik defter genel tebliği 3.2.1. bölümü gereği e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler yine aynı tebliği 3.2.6 bölümü gereği, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler
bakımından izleyen yılın başından itibaren),

e-Defter tutmak zorundadırlar

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.