Reeskont oranları belli oldu.

4 Ocak 2022     Sirkü 1609

 

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin,

Uygulanması gerekmektedir.

Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 02.01.2021 tarih ve 31707 sayılı resmi gazetede ve düzeltme metni de 03.01.2021 tarih ve 31708 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre;

– Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %14,75

– Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75

olarak yeniden belirlendi.

Buna göre, 31.12.2021 tarihinden itibaren borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde %15,75 oranı dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Reeskont uygulamasıyla ilgili önemli bazı hususlar özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

Reeskont hesaplama formülü

F = A – [A x 360 / (360 + m x t)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

– Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.

– Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

– Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.

– Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.

– Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

– Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.

– Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.