GVK Geçici 67 inci madde kapsamındaki stopajlar

25 Aralık 2021     Sirkü 1606 (31.3.2022 tarih ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile güncel hali)

 

25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile

Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında stopaj “0” oldu.

Söz konusu karar aşağıya çıkarıldı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 22.7.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı BKK eki kararın birinci fıkrasının (d) bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Madde 1) “2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan I yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından donii5iim kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

3) Katilim bankaları tarafından katılma hesabi karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda “% l2,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılma fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”

MADDE 2-  Ayni Kararın geçici 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇICI MADDE 2- 30.06.2022 (5360 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile) tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) Milan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabi karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”

MADDE 3– Bu karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.