Kişisel verilen korunması ve Verbis kaydı

20 Aralık 2021     Sirkü 1600

 

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

6698 sayılı KVKK nu ve 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı resmi gazetede yayımlanan (28.4.2019 tarih ve 30758 Değişikliğe ait RG) Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca, veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kaydolmaları gerekmektedir.

Kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler ve mevzuata ilişkin hükümler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından (kvkk.gov.tr) ilan edilmektedir.

Kişisel verileri Koruma kurulunun 16 Mart 2021 tarih ve 31425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 11.03.2021 tarih ve 2021/238 sayılı kararı ile

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla yukarıda sayılanların şartlara haiz olan gerçek ve tüzel kişiliklerin 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS kaydı yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesi gereğince 39.337,00 TL’den 1.966.862,00 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilmektedir.

Veri sorumlusu

(Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi)

Kayıt yükümlülüğünün başlama tarihi Kayıt yükümlülüğünün son tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den ya da yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL’den fazla olan özel sektör tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018
Kamu kurum ve Kuruluşları ile Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019

 Konu hakkında detaylı bilgi ve gereği için Hukuk müşavirlerinizle (Avukatlarınızla) irtibata geçmenizde yarar vardır.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.