Personel için kiralanan lojman giderleri

8 Kasım 2021     Sirkü 1589

 

Günümüzde bazı şirketlerce üst yönetici konumunda olan çalışan personeli için şirket müştemilatı dışında gerçek kişilerden ikamet için daire kiralanmaktadır.

Kiralanan bu dairelere ödenen kira bedelinin tevsiki, kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilmeyeceği, kira bedelinin ücret sayılıp sayılmayacağı, kiralanan gayrimenkulün kirasından tevkifat yapılıp yapılmayacağı, hakkında zaman zaman tereddütler oluşmaktadır.

Bilindiği üzere KVK uyarınca kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 inci maddesinde ticari kazanç, 38 inci maddesinde kazancın tespiti, 40 ve 41 inci maddelerinde kazancın tespitinde indirilecek giderler ile gider kabul edilmeyen ödemeler tadat edilmiştir.

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak belirtilmiş, Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

94’üncü maddesinde de tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler, 96 ıncı maddesinde ise tevkifatta uyulacak esaslar belirtilmiştir.

Buna göre, giderleri karşılanmak suretiyle şirket tarafından kiralanan ve personele lojman olarak tahsis edilen konutların, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler kapsamında olmadığından aynı kanunun 23 üncü maddesi kapsamında lojman giderleri ücret istisnası kapsamında da değerlendirilemeyecektir.

Dolayısıyla, gayrimenkul için ödenen kira tutarı ile sağlanan menfaatlerin bürütleştirilerek bordroya dahil edilmesi ve bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi tevkifatı yapılması gerekmekte olup söz konusu tutarın da anılan Kanunun 40/1 maddesi kapsamında kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirileceğinden söz konusu konutlara ilişkin kira bedelleri kurum kazancının tespitinde kira gideri olarak değil ücret gideri olarak dikkate alınacaktır.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2020 tarih ve 62030549-120[94-2020/10]-E.978841 sayılı özelge de bu yöndedir.

—————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.