Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklikler

27 Ekim 2021     Sirkü 1587

Kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7339 sayılı kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Söz konusu kanunla yapılan değişikliklerle;

Kooperatif ortaklıklarına girmek için yapılan başvuruların bir ay içinde sonuçlandırılması,

Kooperatiflerin ortaklık pay değerinin Bakanlıkça artırılabilmesi,

Sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak kooperatifler için ortağın taahhüt edebileceği pay adedi sınırının kaldırılması,

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporlarının ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilmesine imkan sağlanması,

Genel kurul toplantılarının birleştirilme süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi,

Kooperatif ortaklıklarına, kooperatif bilgi sistemi üzerinden genel kurula katılma hakkını haiz ortaklıkları gösterir listeye erişim yetkisi tanınması,

Belirlenecek kooperatiflerin, yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerine eğitim programını tamamlama zorunluluğunun getirilmesi,

Kooperatifin işlem ve hesaplarını tetkik eden denetçilerin seçilmelerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi ve belirlenecek kooperatifler ve üst kuruluşlarına dış denetim yaptırılma zorunluluğunun getirilmesi,

Kooperatifler ile üst kuruluşlarına genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce ilgili Bakanlıktan temsilci talebinde bulunma zorunluluğu getirilmesi; ortaklarının çoğunluğu kadınlardan veya engellilerden oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatiflerin tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaması,

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak Kooperatif Bilgi Sisteminin niteliği ve kapsamının belirlenmesi ile ortaklar listesinin bilgi sisteminden alınacağına ve elektronik genel kurul yapabileceğine, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik eğitim şartına, üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların tekrar seçilmelerine ilişkin dönem sınırı getirilmesine ve belirlenecek kooperatiflerin zorunlu dış denetime tabi tutulacağına ilişkin hükümlerin Tarım Kredi Kooperatiflerini de kapsaması,

Sağlandı.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.