İhraç edilen eşyanın teslimine kadar Gümrük Beyannamesinde değişiklik yapılabilir

10 Mayıs 2021     Sirkü 1545

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünce İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine hitaben yazılan 28 Nisan 2021 tarih ve E-75705452-010.99-00063565331 sayılı yazıda;

Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesi,

“Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir.

Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) 73’üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

Sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.”

Hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

“(1) Kanunun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen başka bir eşya ifadesinden, tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

(2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

Önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede,

Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesi kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü san hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı,

Diğer taraftan, Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar belirtilmiş, mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda ise söz konusu cezaların yüzde on nispetinde uygulanacağı

Belirtilmiştir.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.