İş ortaklığında seneler sâri inşaat işi

29 Mart 2021     Sirkü 1529

 

Günümüzde yaygın olarak sermaye şirketleri ile şahıslar arasında belli bir inşaat işi için iş ortaklıkları kurulmakta ve inşaat işleri bu ortaklıklar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Hal böyle olunca da yapılan iş sonunda vergisel yükümlülüklerin neler olacağı, nasıl ve ne zaman yerine getirileceği konusunda bazen tereddütler yaşanmaktadır.

Bilindiği üzere

İş ortaklıkları, Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmıştır.

Bu ortaklıklar, Sermaye şirketlerinin, Kooperatiflerin, İktisadî kamu kuruluşlarının ve Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancı paylaşmak amacıyla kurulan ortaklıklardır.

İş ortaklıklarında kazanç işin bitiminde paylaşılmakta olup, işin bitimi ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 44’üncü maddesi hükmü gereği,

İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilen bu ortaklıklar belirli bir süre içinde belirli bir işi sonuçlandırmak üzere kurulduğu için, işin bitiminde yasal yükümlülükler yerine getirildikten sonra mükellefiyetlerinin sona erdirileceği, İşin bitiminde ortaya çıkan kazancın ise işin bittiği yılın kazancı olarak beyan edilerek vergilendirileceği, bu kazançların, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde ortaklara dağıtıldığının kabul edileceği söz konusu dönem itibariyle de gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerektiği 191 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İş Ortaklıklarında Kâr Dağıtımı” başlıklı bölümünde; belirtilmiştir.

Ayrıca aynı bölümde İş ortaklıklarının gerçek kişi ortaklarının ortaklığın kazancından aldığı kar payı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde menkul sermaye iradı olarak nitelendirilmiştir. İş ortaklıklarının kurum veya şahıs ortaklığı statüsündeki ortaklarının ortaklık kazancından aldıkları paylar ise elde edenin statüsüne göre kurum kazancı (iştirak kazancı) veya ticari kazanç olarak nitelendirilmektedir.

Bu durumda vergisel ödevleri bir örnekle açıklamak gerekirse;

İş Ortaklığının senelere sari inşaat işinin geçici kabulünü 2019 yılında yaptığını varsayarsak,

– İş ortaklığınca;

Bu işe ait kazançları ihtiva eden ortaklığa ait kurumlar vergisi beyannamesinin takip eden yılın Nisan ayı (Nisan 2020) sonuna kadar verilmesi,

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisinin, dağıtımın yapılmış sayıldığı döneme (Nisan 2020) ait muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemesi

– Gerçek kişi Ortaklarca

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte (1-30 Nisan 2020) kâr paylarının da dağıtıldığı kabul edildiğinden kendilerine ait kar paylarının dağıtımın yapıldığı (2020) yılı gelirlerine dahil edilerek takip edilen yılda (2021) gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

– Tüzel kişi ortaklarca

Tüzel kişi statüsündeki ortaklarının ortaklık kazancından aldıkları paylar elde edenin diğer faaliyet ve statüsüne göre kurum kazancı (iştirak kazancı) veya ticari kazanç olarak beyan edileceği tabidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Sivas Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünce verilen 05.01.2021 tarih ve
67630374-120.01.02.08[2017/12]-92 sayılı özelge de bu yöndedir.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.