Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı, (YN Pompa ÖKC)

24 Mart 2021     Sirkü 1528

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca

Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki düzenlemelere göre Akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

Bu cihazlarla gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

Yeni Nesil Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezlerinin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına

İlişkin usul ve esasları içeren 527 sıra nolu VUK Genel tebliği 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Söz konusu tebliğ aşağıda özetlenmiştir.

Yeni Nesil Pompa ÖKC’ye geçiş zorunluluğu

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;

a) Elektronik Kayıt Ünitesiz(EKÜ süz) Eski Nesil Pompa ÖKC’lerinen geç 30/6/2022 tarihine kadar,

b) Elektronik Kayıt Üniteli(EKÜ lü) Eski Nesil Pompa ÖKC’lerinen geç 31/12/2023 tarihine kadar,

Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; Elektronik Kayıt Ünitesiz Eski Nesil Pompa ÖKC’lerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ekonomik Kayıt Üniteli Eski Nesil ÖKC’lerin ise 1/1/2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamaz.

(3) 1/1/2022 tarihinden itibaren Eski Nesil Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır. 

Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında Yeni nesil Pompa ÖKC kullanma zorunluluğu 

(1) 24.03.2021 ile 1/1/2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş Yeni Nesil Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise Ekonomik Kayıt Üniteli Eski Nesil Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

(2) 24.03.2021 tarihi ile 1/1/2022 tarihleri arasında satın alınan Ekonomik Kayıt Üniteli Eski Nesil Pompa ÖKC’lerin 31/12/2023 tarihine kadar Yeni Nesil Pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.

(3) 1/1/2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

Pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışların elektronik ortamda Bakanlığa/Başkanlığa bildirim zorunluluğu 

(1) Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerden (Bu Tebliğin diğer maddeleri kapsamında kullanılmasına izin verilen Eski Nesil Pompa ÖKC’ler dahil) gerçekleştirilen satışlara ilişkin ilgili teknik kılavuzlar ve Güvenli Mesajlaşma Protokolü dökümanlarında tanımlanan fiş, rapor veya diğer bilgilerin elektronik ortamda doğrudan ya da ÖKC Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarılması zorunludur.

(2) Aktarım zorunluluğu bulunan fiş, rapor veya diğer bilgilerin Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarım zamanını (anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla) ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esasları Başkanlık ynokc.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye yetkilidir.

(3) Aktarım zorunluluğu getirilen bilgilerin, ÖKC Terminal Servis Merkezleri   aracılığıyla gönderilmesinin belirlenmesi durumunda; bu bilgilerin zamanında, eksiksiz ve belirlenen format ve standartlarda Bakanlık/Başkanlık BİM’e elektronik ortamda gönderilme sorumluluğu ÖKC üreticileri ile birlikte ÖKC Terminal Servis Merkezlerine aittir. Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin bağlı oldukları ÖKC Terminal Servis Merkezleri ile sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonunu işleten mükellefe aittir. 

ÖKC Terminal Servis Merkezlerinin yetkilendirilmesi ile çalışma usul ve esasları 

(1) Başkanlık, Yeni Nesil Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine elektronik ortamda sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere niteliklerini belirleyeceği kuruluşları ÖKC Terminal Servis Merkezleri  olarak yetkilendirebilir.

(2) Başkanlık, ÖKC Terminal Servis Merkezleri  olarak yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken nitelikleri, başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik, denetim ve sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile ÖKC Terminal Servis Merkezleri  tarafından uyulması gerekli diğer kural ve standartları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) ÖKC Terminal Servis Merkezleri , Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin takip edilmesi, yönetilmesi, Yeni Nesil Pompa ÖKC mali yazılımlarının güncellenmesi, yazılımsal parametrelerinin yüklenmesi, Yeni Nesil Pompa ÖKC fiş ve raporlarının Bakanlık/Başkanlık BİM’e Güvenli Mesajlaşma Protokollerinde belirlenen şekilde anlık ve/veya periyodik olarak doğrudan veya Başkanlıkça izin verilmesi durumunda kendi üzerinden aktarılması, Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerden iletilen olay (log) kayıtlarının gerekli aksiyonların ivedilikle alınması için ilgili ÖKC üreticisi ve/veya yetkili servislerine elektronik ortamda iletilmesi ve sonuçlarının izlenmesi ile Yeni Nesil Pompa ÖKC’lere ilişkin verilerin ilgili mükellefler ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanması ve sunulması hizmetlerini yerine getirmeye yetkilidirler. 

Cezai müeyyide 

(1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC Terminal Servis Merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır. 

Diğer hususlar

(1) Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin Bakanlık/Başkanlık BİM’e kaydı, kullanıcılara satışı ile satış sonrası servis ve benzeri işlemler VUK Genel Tebliği (Sıra No: 465)’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda yürütülecektir. Söz konusu işlemlerin ÖKC Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurular ile belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

(2) Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler ve bu belgeleri kullananlar nezdinde vergi incelemesi için gerekli işlemlere ivedilikle başlanacaktır.

(3) Başkanlık;

a) Yeni Nesil Pompa ÖKC onaylarına ilişkin test ve değerlendirme aşamalarını, onay işlemlerini gerçekleştiren test ve değerlendirme kuruluşlarının işlem kapasitesini ve bu kuruluşlarca önerilen test ve değerlendirme sürelerini, Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerleödeme ara yüzlerinin entegrasyonsüreçlerini, akaryakıt pompa ünitelerinin Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerle bağlantı ve entegrasyon sürecini ve benzeri diğer teknik çalışma gerekliliklerini değerlendirerek bu Tebliğde belirlenen süreleri ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya,

b) Akaryakıt istasyonlarında bulunan istasyon otomasyon sistemlerinin güvenlik ve standartlarının sağlanması amacıyla, otomasyon yazılımını sunan ve/veya akaryakıt istasyonları ile dağıtım şirketlerine bu yazılımları kuran firmaların yazılımlarının temel, teknik, fonksiyonel özelliklerini ve güvenliğe ilişkin asgari olarak bulunması gereken hususları, ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik kılavuzlar ile belirlemeye,

yetkilidir.

(4) Akaryakıt pompa ÖKC uygulamasına yönelik olarak bu Tebliğde yer almayan konular hakkında 213 ve 3100 sayılı Kanunlara dayanılarak çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen hususların uygulanmaya devam edeceği tabiidir.

(5) Bu Tebliğ ile Yeni Nesil Pompa ÖKC kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler, bu Tebliğe konu olan faaliyetlerinde VUK Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 6 ncı maddesi ile VUK Genel Tebliği (Sıra No: 507) düzenlemelerinden yararlanamaz.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.