KDV Tevkifatı ve iadeler

18 Mart 2021     Sirkü 1525

KDV de tam ve kısmi tevkifatlar ve Tevkif edilen KDV nin iadesi hep karıştırılmıştır.

Bu karışıklığı önlemek açısından KDV de tevkifata tabi teslim ve hizmetler ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanacak tevkifat oranları ve bunların KDV iadesi açısından  durumu KDVGUT de değişiklik yapan 35 nolu tebliğ de dikkate alınarak aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

KDV TEVKİFATINA TABİ

TESLİM VEYA HİZMETLER

TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAKLAR MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

 

İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler  

%100

 

KDV Mükellefleri

 

Yok

 

Yok

GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler  

%100

 

GVK 94

 

Yok

 

Yok

GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri  

%100

 

KDV Mükellefleri

 

Yok

 

Yok

 

Reklam Verme İşlemleri

 

%100

 

KDV Mükellefleri

 

 

Yok

 

 

Yok

 

 

Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri

 

9/10

KDV Mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR

5.000 TL’ye kadar

 VİR, YMM Raporu

ve Teminat aranmaksızın,

 

5.000 TL ve üzeri sadece VİR ile,

yerine getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR

Miktarına bakmaksızın münhasıran

Teminat ve/veya VİR karşılığı yapılır.

 

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.

 

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 7/10 Belirlenmiş Alıcılar
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 Belirlenmiş Alıcılar
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 7/10 KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

Yapı Denetim Hizmetleri

 

9/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Taşımacılık Hizmetleri (Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı / yetki belgesi kapsamında yapılan kargo taşımacılığı hariç)

Taşımacılık Hizmetleri (Servis taşımacılığı)

2/10

 

 

5/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

 

7/10

Belirlenmiş Alıcılar
 

Ticari Reklam Hizmetleri

 

3/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

İşgücü Temin Hizmetleri

 

9/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri 9/10 KDV mükellefleri

 

 

 

Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

 

 

4/10

KDV mükellefleri

(KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzeri olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için)

Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

 

 

VAR

5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu

ve Teminat aranmaksızın,

 

5.000 TL ve üzeri

VİR veya YMM Raporu ile,

 

yerine getirilir.

 

(İadenin YMM Raporu ile talep edilmesi ve 5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilir ve teminat YMM Raporu ile çözülür)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR

5.000 TL’ye kadar Teminat,

VİR,

YMM Raporu

aranmaksızın,

 

5.000 TL ve üzeri

VİR  veya YMM Raporu ile

 

(5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde, teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür)

 

Profesyonel Spor Kulüplerinin (şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

 

9/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

Diğer Hizmetler

(Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmetler)

 

5/10

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları
 

Külçe Metal Teslimleri

 

7/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

 

VAR

Miktarına bakılmaksızın

VİR, YMM Raporu

ve Teminat aranmaksızın

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 7/10 KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Hurda ve Atık Teslimleri

(Sadece istisnadan vazgeçenlerde)

7/10 KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

 

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

 

5/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

Diğer Teslimler (DMO Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen bütün teslimler) 2/10 DMO Genel MD

 

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları  (İade işlemleri sunulan hizmetin türünün tabi olduğu esaslara göre yerine getirilir)
Sözleşmede öngörülen hizmet Yükleniciden yapılacak tevkifat oranı Hizmeti bilfiil ifa eden Alt yükleniciden yapılacak tevkifat Hizmeti bilfiil ifa etmeyen Alt yükleniciden yapılacak tevkifat oranı
İşlem türü Oran
Yer ve bahçe bakım hizmetleri 5/10 Temizlik, çevre ve bakım hizmetleri (KDVGUT           I/C-2.1.3.2.10) 9/10 Tevkifat yok
İlaçlama hizmetleri
Çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri
Temizlik hizmetleri
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri
Atık yönetimi hizmetleri
Hasta yönlendirme ve refakat/Resepsiyon/Yardım masası/Taşıma hizmetleri 5/10 İşgücü temin hizmetleri (KDVGUT          I/C-2.1.3.2.5) 9/10 Tevkifat yok
Güvenlik hizmetleri
Otopark hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman destek hizmetleri 5/10 Makina teçhizat demirbaş ve taşıt tadil bakım onarım hizmetleri (KDVGUT           I/C-2.1.3.2.3) Tevkifat yok (Hizmetin, belirlenmiş alıcılara ifa edilmesi durumunda işlem türü dikkate alınarak tevkifat uygulanacak) Tevkifat yok
Mefruşat hizmetleri
Yemek hizmetleri 5/10 KDVGUT           (I/C-2.1.3.2.4) Tevkifat yok (Hizmetin, belirlenmiş alıcılara ifa edilmesi durumunda işlem türü dikkate alınarak tevkifat uygulanacak) Tevkifat yok
Olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri 4/10 Yapım işleri (KDVGUT          I/C-2.1.3.2.1) 4/10 3/10
Bina ve arazi hizmetleri
Laboratuvar hizmetleri 5/10 Tevkifat yok Tevkifat yok
Görüntüleme hizmetleri
Rehabilitasyon hizmetleri
Ortak hizmetler yönetimi hizmeti
Hastane bilgi yönetim hizmeti

(1)  Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

– Kalkınma ve yatırım ajansları.

(okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

(2)    Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise tevkifat yapılması için bir limit söz konusu değildir.

(3)    İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2021 tarihinden itibaren aylık 930.000 TL) geçerlidir.

(4)    Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş ve beyan edilen KDV ni,n ödenmiş olması zorunludur. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranamaz.

(5)    Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

(6)    Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.