2021 Şubat ayında Vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler

28 Şubat 2021     Sirkü 1516

 

1– 3471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin ÖTV oranları artırıldı.

2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2023 yılında sona erecek olan Kurumlar Vergi İstisnası 2028 yılına kadar uzatıldı. Bölge desteklerinin kapsamının genişletildi, ücret istisnası uygulama yöntemi değiştirildi.

3- 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere finansman gider kısıtlaması yüzde 10 olarak belirlendi.

4 Hizmet ihracında KDV iadesi şartlarından olan Dövizin Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş      faturasında Türk Lirası karşılığı gösterenler, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik etmesi halinde KDV iadesinden yararlanabilecek. 

5- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisnanın süresi 31.12.2025 kadar uzatıldı.

6- 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisnanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı

7- Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetlerine ilişkin istisna 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

8- Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden istisna edildi.

9- İndirimli oranlı işlemlerde iade uygulamasında yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacak. 

10- SMİYB kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınacak. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılacak.

11 e- adisyon uygulaması başlatıldı.

12- serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflere ait uygulanan ücret istisnası 2020 yılı için yüzde 80 olarak uygulanacaktır.

13 Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı” bölümünde değişiklik yapılarak. Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisi bedellerinin krediyi kullanan kişi haricindeki kişilerin Türkiye’deki bankalar nezdindeki hesaplarına gönderilmesinin önü kapatılmıştır.

14- 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecek belirlenmiş alıcılara

– Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

Eklenmiştir.

Ayrıca

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltilmiştir.

15 3 sıra nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki sirküler ile

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü

sonuna kadar uzatılmıştır.

———————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.