Hibe ve desteklerin kazanca dahil edilip edilmeyeceği

11 Aralık 2020     Sirkü 1492

İş hayatında zaman zaman firmalar çeşitli kalkınma ajanslarına ve bazı kuruluşlara birtakım projeler sunmakta ve bu projeler karşılığında belli bir destek veya hibe almaktadırlar.

Bunlardan en belli başlıları, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları tarafından verilen destek ve hibeler ile Avrupa birliği organlarınca akdedilen anlaşmalar çerçevesince verilen hibelerdir.

Bu kuruluşlardan alınan bu tür destek ve hibeler vergi mevzuatı açısından çeşitli tereddütlere neden olmuş ve konular özelgeler vasıtasıyla çözüme kavuşturulmuştur.

Belli başlılarını özetlemek gerekirse;

KOSGEB Tarafından verilen destekler

İstanbul VDB nın 26.09.2014 tarih ve 62030549-120[89-2014/234]-2277 sayılı özelgesi ile

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Girişimcilik Proje Destek programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen ve bu kapsamda kuruluş giderleri, ofis makine ve techizatı, ofis mobilya ve gereçleri ile üretimde kullanılacak bazı makinaların alımında KOSGEB de destek alan firmanın aldığı hibe destek tutarının ticari kazana dahil edilerek vergilendirilmesi gerektiği, söz konusu destek tutarı ile yapılan harcamalarınsa niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Kırsal Kalkınma Ajansınca verilen hibeler

Ankara VDB lığının 19.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-6-2-638 sayılı özelgesi ile

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların desteklenmesi tebliği gereği hibe desteği alan firmaya aldığı destek tutarının kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 84’üncü maddesi gereğince Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Bu çerçevede sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz

Sonuç olarak

KVK 6 ıncı madde GVK 37,38,40,41 inci madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi ve Gelir İdaresinin verdiği özelgelerin incelenmesi neticesinde; Belirli mevzuat çerçevesinde geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olduğundan ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değil. Ancak, ilgili mevzuatı çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarlarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edileceği anlaşılmaktadır.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.