Yeniden yapılandırma (Vergi Affı)

27 Ekim 2020     Sirkü 1482

 

2020 yılına ilişkin olarak Kamuoyunda vergi affı ve varlık barışı diye adlandırılan Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir.

Kanun teklifine ait bazı içerikler aşağıda özetlendi.

(Teklif yasalaştığında konu yeni bir Sirkü ile ayrıca duyurulacaktır.)

1- Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması 

1.1. Teklife göre yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar; 

Vergiler ve vergi cezaları, Gümrük vergileri ve idari para cezaları, Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan alacaklar, KOSGEB’in kredi ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklanan alacakları ile aidat alacakları, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer bazı alacakları, Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları, İl özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Bazı idari para cezaları, Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar,

1.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Vergiler

31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

1.3. Kesinleşmiş vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

Teklife göre kesinleşmiş alacakların yapılandırılması için 31.12.2020 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurulmak kaydıyla,

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dahil);

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının,

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’sinin,

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’sinin,

Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

Vergi aslına bağlı kesilen cezalar

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan % 50’si,

İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si,

Vergilere ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri,

ödenmeyecektir.

1.4. Ödeme

Ödemeler peşin yapılabileceği gibi 36 aya kadar vade de yapılabilecek.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde; Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak, Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacak.

Hesaplanan tutarların ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak, Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacak.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde taksitler

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

Oranlarında bir katsayıyla artırılacaktır.

2- Varlık Barışı

Varlık barışı kapsamına

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.

Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

Girmektedir.

Kanun Teklifinde hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki varlıklar için herhangi bir vergi önerilmemektedir. Ayrıca Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Teklife göre, getirilmesi önerilen avantajlardan yararlanabilmek için,

Yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi

Yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi

gerekmektedir.

Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Kapsama giren yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

Teklife göre, düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların düzenlemenin yürürlük tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, düzenlemenin avantajlarından yararlanılması mümkündür.

Teklifte, düzenleme kapsamında kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararların, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınmaması önerilmektedir.

  1. Kurumlar Vergisi İndirimi

Teklifte 2021 vergilendirme döneminden başlamak üzere, payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için 2 puan indirimli uygulanması öngörülmektedir.

Ayrıca bütün kurumlar için kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Bu uygulamadan Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri yararlanamayacaklardır.

  1. Şirketlerin kendi Hisselerini İktisabı

Teklifte, tam mükellef sermaye şirketlerin kendi paylarını satın almaları halinde,

4.1- Satın alınan payların sermaye azaltılarak itfası halinde, alım bedeliyle iptal edilen payların itibari değeri arasındaki fark üzerinden,

4.2- Satın alınan payların satın alma bedelinin altında elden çıkarılması halinde, alım bedeliyle elden çıkarma bedeli arasındaki fark üzerinden,

4.3- Satın alınan payların, satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılmaması veya sermaye azaltılarak itfa edilmemesi halinde, alım bedeliyle payların itibari değeri arasındaki fark tutar üzerinden,

%15 kâr payı stopajı yoluyla vergilendirme önerilmektedir.

  1. İhracata Destek

Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine eklenecek bir hükümle, gerçek kişilerin belirlenecek hasılat ve istihdam şartlarını sağlamak kaydıyla mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

6- Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası

Teklifte, Kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla

Tam zamanlı olarak çalışıyorken kısmi zamanlı çalışmayı kabul ederek 31.12.2020 tarihine kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabına ödenen ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisinden müstesna tutulması önerilmektedir. 

  1. Başka Kanunlarda İstisna veya Muafiyetin Açıkça Yer Almadığı Durumda GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Stopaj Uygulaması

Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yapılacak değişiklikle, maddenin uygulanma süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması ile diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsamadığı durumda madde kapsamında stopaj yoluyla vergileme yapılması, 

  1. Süre Uzatımları

Teklifte,

8.1- 7194 sayılı Kanun gereği Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1.1.2022 tarihine kadar

8.2- KDV Geçici 23’üncü maddesi gereği Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin 31.12.2023 yılına kadar

8.3- KV. Geçici 2 maddesi gereği, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 /5 ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar nedeniyle iktisadi işletme oluşmayacağına ilişkin düzenleme ile, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmayacağına ilişkin düzenlemenin 31.12.2025 yılına kadar.

8.4- GVK Geçici 67 maddesi gereği Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkartılması ve elde tutma sürecinde elde edilen gelirler ile faiz ve benzeri bazı gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemenin 312.12.2025 tarihine kadar

8.5- GVK Geçici 68 maddesi gereği Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerinin ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemenin 321.12.2025 yılına kadar

8.6- KDV Geçici 17 inci maddesi gereği Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine yönelik düzenlemenin 31.12.2025 yılına kadar

8.7- 6111 sayılı kanunun Geçici 16 ıncı maddesi gereği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin 31.12.2025 yılına kadar,

Uzatılması öngörülmektedir.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.