Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

23 Eylül 2020     Sirkü 1472

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü kullanıma sunulmuş olup söz konusu broşür aşağıda ana hatlarıyla özetlenmiştir.

Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir.

Ülke genelinde uygulama 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan;

Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, Sair kurumlar,  Ticaret şirketleri, İş ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, Kooperatifler, Yatırım fonu yönetenler,  Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20 inci maddesi kapsamındaki sandıklar,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılacak?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

1003A ve 1003B beyannameleri ile ilgili şifre yetki tablosu
  Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi Ücrete İlişkin Alınan Şifre
Gönderilebilecek Beyannameler Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB (1003A) vb. tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme Yetkisi Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nereye Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

– Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

– Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;

Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,

Gerçek kişiler için ikametgâhının,

Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesi olarak belirlemiştir

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı mükellefiyeti bulunanlar için, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ıncı günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-a’ya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Vergiye ilişkin beyan, ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay olacaktır.

Ayın 15 ile Takip Eden Ayın 14’ü Arasında Çalışanlar İçin Örnek Tablo
Dönem Ücretin Ödenme Zamanı SGK Bildirimi İçin Beyannamenin Verileceği Ay Vergi Kesintisinin Beyan Edileceği Ay
15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 Çalışma süresi başında 26 Ağustos 2020’ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile 26 Ağustos 2020’ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile
15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 Çalışma süresi sonunda 28 Eylül 2020’ye kadar verilecek Ağustos/2020 beyannamesi ile

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergilendirme Dönemi Nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

  • İşçi çalıştıran mükellefler ile ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık,
  • İşçi çalıştırmayan mükellefler için bildirimde bulunulacak prim hizmet bilgisi olmadığından 3 aylık, (ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık)

dönemler halinde verilmesi zorunludur.

İşçi çalıştıran ve her ay Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerden çalıştırdığı iççi sayısı;

  • 10 dan fazla olanlar hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay,
  • En fazla 10 işçi çalıştıranlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç ayda bir, (zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar ise vergi kesintilerine ilişkin bölümü aylık)

beyan etmek zorundadır.

Öte yandan; en fazla 10 işçi çalıştıranlar “SGK Bildirimleri” ile birlikte “Vergi Tevkifatları”nı da aylık dönemler halinde beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin beyan edildiği ayda ödenmesi gerekmektedir.

Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Ait Olduğu Ay SGK Bildirimleri İçin Beyannamenin Verilme Zamanı Vergi Kesintisi Yapılan Ay Vergi Kesintisi İçin Beyannamenin Verilme Zamanı
Ocak 01-26 Şubat Ocak
Şubat 01-26 Mart Şubat
Mart 01-26 Nisan Mart 01-26 Nisan
Nisan 01-26 Mayıs Nisan
Mayıs 01-26 Haziran Mayıs
Haziran 01-26 Temmuz Haziran 01-26 Temmuz
Temmuz 01-26 Ağustos Temmuz
Ağustos 01-26 Eylül Ağustos
Eylül 01-26 Ekim Eylül 01-26 Ekim
Ekim 01-26 Kasım Ekim
Kasım 01-26 Aralık Kasım
Aralık 01-26 Ocak Aralık 01-26 Ocak

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderileceği Elektronik Ortamlar Nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olup mükelleflerin;

1.Beyanname Düzenleme Programından (https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html),

2.İnternet Vergi Dairesinden (https://intvrg.gib.gov.tr),

  1. Defter Beyan Sisteminden (www.defterbeyan.gov.tr),

beyanname düzenlemeleri mümkündür. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan;

  • e-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
  • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla,
  • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-Beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,
  • Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar vb. vergi dairesine başvuruda bulunarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,
  • Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden, beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuklarının Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödemesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir.

Damga vergisi ve gelir vergisi stopajı yönünden oluşan tahakkuk fişi, ilgili ayın 26 ncı günü saat 23.59’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ilgili ayın sonuna kadar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ödeme yapılabilir.

————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.