Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV

15 Eylül 2020     Sirkü 1470

 

30/8/2020 tarih ve 31229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla

Özel eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname kapsamında 1 Eylül 2020 işe 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmişti.

Bu belirleme sonrası Özel eğitim kurumlarınca

– 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde faturası düzenlenen avans niteliğindeki ödemelere uygulanan %8 oranındaki katma değer vergisinin (KDV) %1 olarak düzeltilip düzeltilemeyeceği,

– Düzeltmenin mümkün olması durumunda aradaki farkın iadesinin nasıl yapılacağı,

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği” uyarınca, okul yönetimleri tarafından doğrudan ve/veya dışarıdan hizmet temin edilmesi yoluyla eğitim hizmeti yanında verilen yemek, servis gibi hizmetlerin ayrıca ücretlendirilmesi nedeniyle bu işlemler için eğitim hizmetlerine yönelik tek bir fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ile bu hizmetlerin faturada ayrıca gösterilmesi halinde KDV oranlarının nasıl uygulanacağı,

– Öğrenci servis ve yurt hizmetlerinde hangi oranda KDV uygulanması gerektiği,

Hususlarında tereddütler oluşmuştur.

Bu tereddütler sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye Özel Okullar Derneğine hitaben yazılan 10.09.2020 tarih ve 50169878-200.03.01-E. 101262 sayılı yazı ile bu tereddütler açığa kavuşturulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu yazıda;

1) 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanması gerektiği.

Bu tarihler öncesinde verilmiş veya bu tarihler sonrasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/l5) inci sırası kapsamında olması kaydıyla, %8 oranında KDV’ye tabi olduğu.

1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu.

Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından gider pusulalarındaki KDV tutarları, belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği. Söz konusu KDV tutarlarının mükelleflerce ilgili dönemde indirim yoluyla giderilememesi halinde, 3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınmasının mümkün olduğu.

2) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği uyarınca velilerin talebi üzerine eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanında bedeli mukabili verilen yemek, servis gibi hizmet bedelleri için 2007/13033 sayılı BKK kapsamında tabi oldukları KDV oranları üzerinden KDV hesaplanması gerektiği,

İlgili Yönetmelik kapsamında sunulan yemek hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olup, anılan BKK’nın geçici 6 ıncı maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 1 KDV oranının uygulanacağı,

Bu ek hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlenebileceği gibi eğitim-öğretim hizmetine ilişkin düzenlenen faturada ayrıca gösterilmelerinin de mümkün olduğu,

3) “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/l 5) sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olduğu 2812 ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla söz konusu hizmetlerin KDV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığı,

Belirtilmiştir.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.