Kurumlar vergisinde İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler

 

Kurumlar vergisinde İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler

 

Kurumlar vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince kurum kazancından indirilecek diğer indirimler ile bağış ve yardımların neler olduğu ve ne kadarının indirim konusu yapılacağı hakkında sürekli tereddüt edilmiştir.

İndirime konu bağış ve yardımlar ile diğer indirimler kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle de sonraki yıllara devredilemeyen indirimlerdir.

Konuyla ilgili olarak 1 sıra nolu KVK Genel tebliğinde detaylı açıklamalar yapılmış olmakla birlikte Kurum kazancından indirilecek bağış ve yardımlar ile diğer indirimler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

 

 Kurum kazancının belirli bir oranı ile sınırlı olan bağış ve yardımlar
Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanunun Adı / Maddesi Bağışın Şekli İndirim oranı
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere KVK (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Kamu yararına çalışan derneklere KVK (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara KVK (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara KVK (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni %5
Makbuz karşılığı olması, Karşılıksız yapılması, Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

Diğer dernek ve vakıflar İndirim konusu yapılmaz

 

Tamamı indirim konusu yapılabilecek Bağış ve yardımlar
Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlana okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. KVK  10/1-ç Nakdi ve Ayni
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlar tarafından yapılan veya Kültür ve turizm bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen KV Kanunu (Md. 10/1-d
Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/1 Nakdi ve Ayni
Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/2 Nakdi ve Ayni
Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/3 Nakdi ve Ayni
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/4 Nakdi ve Ayni
Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/5 Nakdi ve Ayni
Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/6 Nakdi ve Ayni
Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/7 Nakdi ve Ayni
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/8 Nakdi ve Ayni
Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/9 Nakdi ve Ayni
Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-d/10 Nakdi ve Ayni
Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.
Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-e Nakdi ve Ayni
Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış ve yardımlar KVK 10/1-f Nakdi
VUK 325 madde gereği girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. KVK 10/1-g Kaydi
Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan bağış ve yardımlar (YÖK Kn (Md.56) Nakdi ve Ayni
İlköğretim kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar (İlk Öğretim ve Eği. Kanunu (Md.76) Nakdi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıflarına yapılan bağış ve tardımlar (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Md.9) Nakdi ve Ayni
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (Md.20/b Nakdi
TÜBİTAK  a yapılan bağış ve yardımlar (TÜBİTAK Kanunu (Md.13) Nakdi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (Md.101 Nakdi
Türkiye Yeşilay Vakfına yapılan bağış ve yardımlar (6487 Sayılı Kanun (Madde 33) Nakdi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağış ve yardımlar (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Md.3) Nakdi ve Ayni
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar (Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (Md.12) Nakdi ve Ayni

 

Kurum kazancından indirilecek Diğer İndirimler
Sponsorluk indirimi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si.

KVK 10/1-b
Yabancılara verilen mühendislik hizmetleri ile eğitim ve sağlık hizmetleri

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si

KVK 10/1-ğ
Engelli çalıştırma

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre %150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.

KVK 10/1-h
Sermaye artırımı faiz indirimi

finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50‘sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,

KVK 10/1-ı
ar-ge indirimi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla

5746 sayılı Kanuna 3/A

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.