İhracat bedellerinin yurda getirilmesi (Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri)

3 Eylül 2020     Sirkü 1466

Uluslararası ticarette ödeme türleri kambiyo ve gümrük mevzuatı açısından önem taşımaktadır.

Ödemeler, ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan anlaşma ile bankacılık uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı karara ve bu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler belirleyicidir.

Mevzuatı ve mevzuattaki değişiklikleri hatırlayacak olursak,

Geçmişte

4 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhracat bedelleri hakkındaki 2018-32/48 sayılı tebliğ ile

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği ve. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmiş,

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

şekillerinden birine göre yurda getirilebileceği açıklanmıştır.

Bilahare 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı 5 inci mükerrer resmi gazetede ile 2018-32/48 sayılı tebliğde değişiklik yapan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile yukarıdaki ödeme şekillerine

ğ)  Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO). Eklenmiş.

aynı tebliğin birinci maddesi gereği

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi mecburiyeti devam ettirilmekle beraber, bu bedelin en az %80’inin bir bankaya satılarak TL ye çevrilmesi (DAB bağlanması) mecburiyeti kaldırıldı. Başka bir deyişle  İhracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde belirlenen usul ve esaslara göre yurda getirilmesi ve bankada açılan ihracat hesabının kapatılması yeterli hale getirildi.

Bu kez 28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2020-32/58 sayılı tebliğ ile ihracat bedellerinin ödeme şekillerinden Banka ödeme yükümlülüğü 28.08.2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Dolayısıyla bugün için güncel hali ile

Günümüzde 

Bundan böyle, İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi mecburiyeti devam ettirilmekle beraber, bu bedelin en az %80’inin bir bankaya satılarak TL ye çevrilmesi (DAB bağlanması) mecburiyeti kaldırıldı. Başka bir deyişle  İhracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde belirlenen usul ve esaslara göre yurda getirilmesi ve bankada açılan ihracat hesabının kapatılması yeterli.

Ayrıca,

1-İhracat işlemlerine ilişkin bedelleri aşağıdaki şekillerinden birine göre yurda getirilebilecektir.

a-Akreditifli Ödeme,

İthalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

b-Vesaik Mukabili Ödeme,

İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir.

c-Mal Mukabili Ödeme,

İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği ödeme şeklidir.

d-Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatçının bankası veya muhabir bankaca kabulünü takiben serbest bırakılarak bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.

e-Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

Bankanın sevk belgelerini bu belgelerle ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

f-Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

g-Peşin Ödeme.

İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir.

2- Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

Terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Dolayısıyla 31.12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ama henüz TL’ye çevrilmemiş dövizler serbestçe kullanılabilecektir. 

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.