7194 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikler

7 Aralık 2019     Sirkü 1402

7194 sayılı torba kanun 7.212.2019 tarih ve 30971sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu kanunla yapılan düzenlemeler aşağıda kısa kısa özetlenmiştir.

1) Dijital hizmet vergisi

1 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından;

Türkiye’de sunulan (aracılık dahil) dijital hizmetlerden elde edilen hasılata %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi (“DHV”) uygulanacak.

DHV nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak

ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacak.

Mükelleflerce ödenen vergi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere uygulanan stopaj yükümlülüğü Dijital Hizmet Vergisi uygulamasına mani değildir.

2) 7193 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

2.1) Gelir Vergisi Tarifesinin Değiştirilmesi

2019 yılında elde edilen gelirlere aşağıdaki gelir vergisi tarifesi uygulanacak. (2019 yılında elde edilmiş olan ücret gelirlerine, değişiklik öncesindeki tarife uygulanacak)

18.000 TL’ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası %27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası %35
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40

2.2) Yıllık 500 Bin TL Üzerinde Ücret Elde Edenlerin Beyanname Vermesi

1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde.

Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının yıllık 500.000 TL’yi aşması halinde bu gelirler yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

2.3) Belirli Bir Tutarda Taşıma Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulması

1.1.2020 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

Çalışanların toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri haricinde; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilecek olan 10 TL’ye kadar taşıma bedeli de gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı ücret olarak vergilendirilecek.

2.4) Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi

1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmının,

Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının,

  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin
  • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,

ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Aşan kısımların KKEG olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Ayrıca bu kısıtlamalar, serbest meslek erbabına ait binek otomobilleri içinde geçerlidir.

2.5) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması

1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere,

Vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi şartı

Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır.

Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Bu nedenle zamanında verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi durumu ihlal sayılmayacağından, eksik ödemeler hükmü de madde metninden çıkarılmıştır.

2.6) Telif Kazancına İlişkin İstisna

1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere,

500 Bin TL üzerinde telif kazancı elde edenler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamayacak ve kazançlarının tamamın için beyanname vermeleri gerekecek. Tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede mahsup edileceği tabidir.

2.7) Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücreti

7.12.2019 Tarihinden geçerli olmak üzere

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

2.8) Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretler

1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere

Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler hariç olmak üzere (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır.

2.9) Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını belirleyen geçici 72 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2019 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatılmakta ve lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere %20 olarak belirlenmektedir.

3) 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

3.1) Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranının Artırılması

7.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

3.2) Konaklama Vergisi

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34’üncü maddesi “Konaklama Vergisi” başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir.

Konaklama vergisi, verilen geceleme hizmeti bedeli üzerinden; 31/12/2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra ise yüzde 2 oranında hesaplanacaktır.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Madde hükmü gereği; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi olacaktır. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir.

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri; konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinden istisnadır.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine (KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

4) Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikler

4.1) Kanun yolundan vazgeçme seçeneği

Vergi Usul Kanununun mülga 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.

1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere

Yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme, “İstinaf” ve “Temyiz” aşamasındaki vergi davaları için getirilmiştir. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar uygulama kapsamında değildir.

İlk derece mahkemesi kararına göre, davanın idare veya mükellef lehine sonuçlanması durumuna göre bu uygulamadan aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yararlanılabilecektir.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılacaktır.

Ödenmesi gereken tutar 100 TL Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Kaldırılmışsa Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi
Tarafından Tasdik Edilmişse
Alacak Konusu Ödeme İndirimli Ödeme Ödeme İndirimli Ödeme
Vergi Aslı 60 48 100 100
Vergi Ziyaı Cezası 0 0 75 60
Vergi Aslı Dava Konusu Edilmeyen veya Kaçakçılığa İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası 25 20 75 60
Usulsüzlük Cezası ve/veya Özel Usulsüzlük 25 20 75 60

 4.2) İzaha Davette Sürelerin 30 Güne Çıkarılması

1.1.2020 tarihinden itibaren

Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi gereği izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

Ayrıca, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecek. Ancak bu vergi ziyaı cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulacak.

4.3) Vergi cezalarında indirim uygulaması

7.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

VUK 376 ıncı maddesinde belirtilen sürelerde ödeme yapılması şartıyla, vergi ziyaı cezalarında indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan verginin veya vergi farkının ve vergi ziyaı cezasının %75’inin ödeme süreleri içinde ödenmesi durumunda, üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilecektir.

5.) Emlak Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

5.1 Değerli Konut Vergisi

7.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49’uncu maddelerle, “Değer Konut Vergisi” ihdas edilmiştir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3),
  • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6),
  • 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.