Yeşil pasaport verilecek ihracatçılar

12 Kasım 2019    Sirkü 1397

 

1770 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 11 Kasım 2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre son üç takvim yılı itibariyle, (içinde bulunulan yıl ortalama hesabında dikkate alınmaz) aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda ihracat yapan firma yetkililerine yeşil pasaport verilebilecek.

Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama (ABD Doları) Pasaport verilecek Kişi Sayısı Pasaportun Süresi (YIL)
500.000 -10.000.000 1 2
10.000.000 – 25.000.000 2 2
25.000.000 – 50.000.000 3 2
50.000.000 -100.000.000 4 2
100.000.000 üzeri 5 2

 

Tabloda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

(Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda tabloda maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıdaki tabloda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.)

Hizmet ihracatı ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışı kapsamındaki satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak ve yetki belgesi talep formu ekine konularak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine talep formu doldurularak yapılır.

————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.