e- belge uygulamasına geçiş süreleri

22 Ekim 2019     SİRKÜ 1393

 

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel tebliği ile mükelleflerin e – belge (e-fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-gider pusulası, e-müstahsil makbuzu, e-bilet vb) uygulamalarına ait geçiş sürelerini gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

 

 509 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞ HÜKÜMLERİ GEREĞİ e-belge GEÇİŞ SÜRELERİ
1 OCAK  2020 5957 sayılı kanun hükümlerine göre Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler e-fatura, e-arşiv fatura, e- irsaliye ve e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorunda
e- arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalar da;

–        Vergi mükellefi olmayanlara Vergiler dahil 30 bin lira

–        Vergi mükelleflerine vergiler dahil 5 bin lirayı

Aşması halinde e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu.

1 HAZİRAN 2020 1.2.2020 tarihi itibariyle Mesleki faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbabları e- serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorunda
1 TEMMUZ 2020

 

 

2018 veya 2019 yıllarında 5 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatı (Gayrisafi iş hasılatı) olanlar e-fatura uygulamasına geçmek zorunda
2019 yılında ÖTV ye tabi I (Gazlı içecek ve tütün) ve III sayılı listedeki (petrol türevleri madeni yağ) malların imalatı faaliyetinde bulunanlar e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
İnternet Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracılığı, internetten  ortamonda ilan yayınlayanlar e-fatura uygulamasına geçmek zorunda
e- fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı yapanlar, yolcu beraberi eşya ve bavul ticareti kapsamında satış yapanlar bu satışları içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda
3213 sayılı kanun kapsamında sertifika sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
4634 sayılı kanunla tanımlanan şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
e-fatura uygulamasına tabi demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan Gübre Takip sistemine kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
e- fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 ve müteakip hesap dönemleri bürüt satış hasılatı (Gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon ve üzeri olan mükellefler e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda
e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorunda
Yerli ve yabancı sinema filmi gösterimi faaliyetinde bulunan sinema işletmecileri e-bilet uygulamasına geçmek zorunda
1 OCAK 2021 Karayolu taşıma yönetmeliği gereği şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan DI yetki belgeli işletmeler e-bilet uygulamasına geçmek zorunda
2020 yılından itibaren Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracılığı, internetten Gayrimenkul, oto alım satım ve kiralama işlerine ait ilan yapanlarla

5957 sayılı kanun hükümlerine göre Komisyoncu veya tüccar olarak 2020 yılından itibaren sebze ve meyve ticareti ile iştigal edecekler

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda

2020 ve müteakip yıllarda ÖTV ye tabi I (Gazlı içecek ve tütün) ve III sayılı listedeki (petrol türevleri madeni yağ) malların imalatı faaliyetinde bulunanlar

Lisans alımı, imal ve inşa veya ithal tarihini izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda

2020 ve müteakip hesap döneminde 5 milyon lira ve üzeri bürüt satış hasılatı (Gayrisafi iş hasılatı) olanlar

Bir sonraki yılın 7 ayının başından itibaren e- fatura uygulamasına geçmek zorunda

1.2.2020 den (Bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbabları İşe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonunda e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorunda
2020 ve müteakip yıllarda e- fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar e- fatura uygulamasına geçiş süresi içinde e- müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorunda
Karayolu taşıma yönetmeliği gereği şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan DI yetki belgeli işletmelerden 2021 ve müteakip yıllarda faaliyete başlayanlar Faaliyete başlanılan ayı izleyen 4’üncü ayın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçmek zorunda
Yerli ve yabancı sinema filmi gösterimi faaliyetinde bulunan sinema işletmecilerinden 1.7.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar Faaliyete başlanılan ayı izleyen 4’üncü ayın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçmek zorunda
e-sigorta komisyon gider belgesi ve e- sigorta poliçesi İsteğe bağlı bir uygulama olup dileyenler Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yaparak uygulamadan yararlanacaklar Uygulamaya geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığınca kendilerine en az 3 aylık bir süre verilecek
e- döviz alım belgesi uygulama zorunluluğu belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili olup zorunlu tutulacaklara uygulamaya geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığınca en az 3 aylık bir süre verilecek

e-Dekont  Bu uygulama zorunlu bir uygulama olmayıp,  Gelir İdaresi Başkanlığınca bankalara e-Dekont uygulama zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Uygulama zorunluluğunun gelmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen sürelerde bankalar bu uygulamaya geçmek zorunda

e-Gider Pusulası uygulaması, Bu uygulama zorunlu olmayıp sadece Gelir İdaresi Başkanlığınca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler için geçerli olup  kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen sürelerde uygulamaya geçmek zorunda


 


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur