İthal edilen malın Gümrük ’de başkasına devri

10 Ekim 2019     – Sirkü 1386

 

Yurt içinde yerleşik firmalarca zaman zaman yurt dışından ithal edilen mallar çeşitli nedenlerle serbest dolaşıma sokulmadan gümrüklerde yurt içinde mukim başka firmalara satış yoluyla devredilebilmektedir.

Bu gibi durumlarda vergisel açıdan neler yapılması gerektiği aşağıda yasal dayanaklarıyla birlikte açıklanmıştır.

İthal edilerek gümrük de satışa konu mal, serbest dolaşıma girmeden başka bir deyişle millileşmeden ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi değildir.

Bilindiği gibi; transit ticaret, yurt dışından veya antrepodan satın alınan malın, yine yurt dışında yerleşik bir firmaya veya antrepoya satılmasıdır.

Aynı şekilde malın antrepoda devir alan başka bir firma tarafından da yurtdışına satılması Transit Ticaret işlemidir.

Ekonomik etkili gümrük rejimi olan “Antrepo Rejimi” ise ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler.

Gümrük antreposu Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan yerler olup, Gümrük Yönetmeliğinin 333’üncü maddesi antrepoda yer alan eşyanın satış yoluyla devrine imkan tanınmış maddenin 3 üncü fıkrasında da antrepodaki eşyanın başkasına devir işlemlerinde devredeninin devralan adına satış faturasının düzenleme tarihinden itibaren eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması gerektiği belirlenerek aksi durumda cezalı işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1’inci maddesinde; Türkiye’de ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ne tabi olduğu, 6’ıncı maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılması ile malların teslim anında Türkiye’de bulunmasının ifade edildiği hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun 16/1-c maddesi ile transit ticaret, gümrük antrepo rejimi, geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallara ilişkin teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda yurt dışından ithal edilerek serbest dolaşıma sokulmadan gümrük antrepo rejimi kapsamında yurt içinde mukim firmaya devredilen mallar dolayısıyla;

Elde edilen hasılatın yurtiçi hasılat olarak değerlendirilmesi ve ilgili dönemde kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi

Gümrük antrepo rejimi kapsamında yurtiçi firmaya teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı kanunun 16/1-c maddesi ile KDV’den istisna edilmiş olduğundan satış faturasına “KDV Kanunun 16/1-c maddesi gereğince KDV’den istisnadır” şerhinin konulması.

Bu mal teslimi için fatura düzenlenmesi nedeni ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin tutarın 5.000 TL yi geçmesi hainde  bildirim formu (Form Bs)’ na dahil edilerek bildirimde bulunulması

Gerekmektedir.

———————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

 

.