KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

6 Ağustos 2019     Sirkü 1380

 

KDV iadesi uygulaması açısından hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin tespit yapılan mükelleflerin KDV iadelerini genel esaslara göre alabilmeleri için tespite konu KDV’yi indiriminden çıkararak ilgili dönem KDV beyannamelerini düzeltmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerce de genellikle ispat hükümleri gereği mal ve hizmet alışlarının gerçekliğinin ispatı değil bu uygulama daha kolay olduğu için bu yol seçilmektedir.

Mükellefler sadece dönem KDV beyannamesini düzeltip iadelerini Genel esaslar çerçevesinde almaktadırlar.

Ancak bu yeterli değildir.

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma tespiti bulunan mükellefler, yasal defter ve belgelerine kaydettiği mal ve/veya hizmet alışına ilişkin düzenlenen faturanın KDV tutarını ilgili dönem KDV beyannamesinden tenzil etmek suretiyle KDV beyannamesini düzeltmeleri halinde, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’in; (1.2.1) – (1.2.2) – (2.1.) – (2.2.1) – (4.1.) – (4.2.1.) – (4.2.2.) – (4.2.3.) bölümleri gereği söz konusu faturaya ait tutarın ilgili dönem Form Ba bildiriminden de çıkarılarak, bildirim formunun ilgili Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verile 28.01.2019 tarih ve 72788441-105-7317 sayılı özelge de bu yöndedir.

———————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.