Reklamasyon ve cezalar

20 Mayıs 2019     Sirkü 1366

Satılan bir malın kalitesindeki bozukluktan dolayı malın iade edilmeyerek mal bedelinin  (fatura bedelinin) tamamının değil bozuk olan kısmına isabet eden tutarının düşürülerek ödenmesidir. Bunun için alıcı tarafından satıcıya bir fatura veya alanının vergi mükellefi olamaması halinde gider pusulası tanzimi ile mal bedelinin revize edildiği bir uygulama çeşididir. Reklamasyon uygulaması KDV Kanunun 35 inci maddesine göre KDV matrahında değişiklik meydana getirmektedir.

Söz konusu maddede de,

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla Satışı yapılan malların evsafına uygun olmaması veya kusurlu olmalarından dolayı ortaya çıkan reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri için alıcı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanmalıdır.

Reklamasyonun ihracı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak ortaya çıkması halinde, ihraç edilen mallar Kanunun (11/1-a) maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yurt dışındaki alıcı tarafından düzenlenecek fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerdeki reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Ancak, yurt dışındaki alıcıdan bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanılması mümkündür.

Gelir İdaresince verilen 12.08.2012 tarih ve.4.35.17.01-35-02-746 sayılı özelge de bu yöndedir.

Reklamasyon muhasebe kaydına gelince

  1. Faturayı Biz Düzenlersek (Alıcı biz isek);

320 Satıcılar    XXXX

                        679 Diğ.Olağ.Gelir ve Karlar    XX

  • İlave Edilecek KDV XX
  1. Fatura bize düzenlenirse (satıcı biz isek);

612 Diğer indirimler              XX

191 Satış İade İpt. KDV        XX

                              120 Alıcılar            XXXX

Şeklinde olmalıdır.

Cezalar 

Ticari sözleşmelerde ki cezai müeyyideler ise Gelir İdaresince verilen;

24.05.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.55/5501 sayılı özelge de

İlgide kayıtlı yazınızda, Kurumunuza bağlı bir işletmenizce dışarıdan hizmet alımı suretiyle kömür yıkama işi yaptırıldığı, yapılan sözleşme gereği işi alan firmaya, aylık termin programında yapılacak işi gerçekleştirememesi halinde eksik iş miktarı için birim fiyatın yüzde 25’i kadar ceza kesildiği belirtilmekte ve tahakkuk ettirilen ceza tutarına katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesinde “Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler verginin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmıştır. 

Buna göre, sözleşmedeki cezai şart gereği Kurumunuzca tahakkuk ettirilen bedel herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, birim fiyatın yüzde 25’i oranındaki bu ceza tutarına katma değer vergisi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

Şeklindedir.

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.