KDV VE ÖTV de değişiklik

3 Mayıs 2019     Sirkü 1362

 

 

30.04.2019 tarih ve 30761 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere KDV ve ÖTV de aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.

– Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak belirlendi.

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.

G.T.Î.P. NO Mal İsmi Vergi

Oranı ; (%)

Asgari

Maktu

Vergi

l’utan

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,2679 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

-Tütün, verine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67 0,2679 0,4200
24.03 Diğer mamul tütün ve manini tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19,90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00,00, 2403.99.90.00.00 hariç):

67 0,2679 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,2679 0,4200

– 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8517.12J0.M.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Çellolar) telsiz, telefon cihazları  
  – Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar 25
    – Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar 40
  – Diğerleri 50

– 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.

 

 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.