İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

3 Mayıs 2019     Sirkü 1361

 

Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile İhracat Genelgesinin 8 inci maddesi kapsamında ihraç edilen malın Gümrük Beyannamesinin  22 inci hanesinde kayıtlı bedelinin (2019-32/55)  (4 mart 2020 ye kadar)  geçerli olmak üzere, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştır.

Konu ile ilgili detaylı açıklamalara 1317 seri nolu sirkümüzde yer verilmiştir.

Bu düzenleme ile mal ihracında ihracat tutarı ne olursa olsun Gümrük Beyannamesinin 22 inci hanesinde yazan ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu idi.

Ancak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesinin 22 inci maddesinde değişiklik yapılarak

– 5.000 (Beşbin) ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

Başka bir ifade ile 5.000 (Beşbin) dolara kadar ihracatlarda ihracat bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca, genelgenin 22 inci maddesi gereğince

– Hizmet ihracatı,

– Transit ticaret,

– Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış,

– Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış,

– Mikro ihracat

Da da bu zorunluluk yoktur.

İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması halinde uygulanacak cezai müeyyidelere gelince 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun 3 maddesinde bu cezalar taadat edilmiş olup söz konusu madde aşağıya çıkarılmıştır.

1567/ Madde 3 – (Değişik: 24/12/2008 – 5827/1 md.)

Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz. 

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.