Transfer Fiyatlandırması Raporu

5 Nisan 2019     Sirkü 1357

 

Kurumlar vergisi kanunun 13’üncü maddesi gereği, Kurumlar Vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

Bu hükümden hareketle yapılan düzenleme ile 1 sıra nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinin 7 inci maddesi gereği

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak tebliğin (EK- 3)’de yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

Kurumlar vergisi Kanunun İlgili maddesi ve genel tebliğ hükümleri dikkate alınarak Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun hangi mükelleflerin hangi işlemler için hazırlanması gerektiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na Kayıtlı Mükellefler – Yurt içi işlemler

– Yurt dışı işlemler

– Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan yurt içi işlemler

Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri

 

– Yurt içi işlemler
Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri – Yurt dışı işlemler

– Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan yurt içi işlemler

Yukarıda belirtilen Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere düzenlenecek raporda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edileceği tabiidir.

Tablo dışındaki işlemler için Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlanması zorunluluğu yoktur.

2018 hesap dönemine ait Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin son gününü takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanabilecektir.

Dolayısıyla söz konusu raporun en geç 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edecekleri tabiidir

Söz konusu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

– Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler.

– Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,

– İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,

– İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,

– İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,

– İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,

– İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,

– İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,

– İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi

– Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,

– Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

– Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,

– Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

– Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler. İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.