İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri

4 Nisan 2019     Sirkü 1356

 

Bilindiği üzere bugüne kadar İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerinden Vergi İdaresince yapılan vergi tarhiyatlarına ve cezalarına karşı açılan davalar Vergi Yargısı tarafından olayın esası incelenmeden reddedilmekteydi.

Vergi Yargısınca verilen ve müstakar hale gelen bu kararlar taraflarca mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa mahkemesine intikal ettirilmişti.

Anayasa mahkemesine başvuru iddiasında;

Mal ve hizmet alımında bulundukları şirketin olumsuz mükellef listesinde (kod listesi) yer alması nedeniyle Vergi İdaresince yapılan uyarı üzerine 2009, 2010, 2011 yıllarına ilişkin düzeltme beyannameleri vermek zorunda bırakıldıkları, Bunun neticesinde ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden Vergi İdaresince yapılan vergi ve gecikme faizi tahakkuku ile kesilen vergi ziyaı cezasına karşı Vergi Mahkemesinde açılan davanın söz konusu beyannamenin kanuni süresi geçtikten sonra verildiğinden bahisle haksız olarak reddedilmesinden dolayı mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

Vergi İdaresi ise savunmasında;

Kişinin kendi beyanına karşı dava açmasında hukuki yarar bulunmadığını, 213 sayılı Kanun’un 378. maddesinin uyuşmazlık konusu hükmünün istisnalarının olduğunu, dolayısıyla anılan hükmün mahkemeye erişim hakkının özüne dokunmadığını ve hak arama özgürlüğünü ölçüsüz bir şekilde engellemediğini bildirmiştir. Bakanlık son olarak kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konulup konulamaması hususundaki içtihat farklılığının anayasal bir sorun oluşturmayacağını ifade etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 27.02.2019 tarih ve 2015/15100 başvuru sayılı kararında özetle;

Dava kabul edilebilirlik ve esas yönünden değerlendirerek;

  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
  • Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine,

Oybirliğiyle karar vermiştir.

Bu karar gereği;

Bundan böyle ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyanları üzerine Vergi İdaresince yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda Vergi Mahkemelerince olayın esası incelenmeden dava reddedilemeyecek.

Söz konusu Karara 03 Nisan 2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmî Gazeteden ulaşabilirsiniz.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.