Kâr Payı Avansı Dağıtımında değişiklik yapıldı.

10 Eylül 2018     Sirkü 1306

1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kar payı avansı dağıtımına ilişkin uygulamada bazı değişiklikler yapıldı.

1 Eylül 2018 tarihi itibariyle yapılan değişikliklerle;

  • İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, zararın mahsubunda “genel kanuni yedek akçeler” artık kullanılmayacak, sadece serbest yedek akçeler oluşan zararın mahsubunda kullanılacak.
  • Sadece serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecektir.
  • Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülediğer kimseler için ayrılacak tutarların oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacak.
  • Kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak ödenecektir.

Kâr payı avansı kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak ödenecek. İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı avansı ödenemeyecek.

  • Kâr Payı Avans Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo” Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ara dönem karı  
Vergiler  
Net ara dönem karı  
Varsa geçmiş yıl zararları  
Birinci tertip yedek akçeler(1)  
İsteğe bağlı yedek akçeler (2)  
İntifa senedi sahipleri için ayrılan tutar (*)  
Sözleşmede ortaklar dışında kara katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılan tutar  
Varsa daha önceki dönemlerde ödenen kar payı avansı tutarları  
KAR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR  
Kar payı avansına esas teşkil eden tutarın yarısı  
DAĞITILABİLECEK KAR PAYI AVANSI TUTARI  
İkinci tertip yedek akçeler (*)  
ÖDENECEK KAR PAYI AVANSI TUTARI  

 

  • Ara dönem karının %5, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akça olarak ayrılır.
  • Kanunun 521 ve 522 inci maddelerine istinaden ayrılması gereken tutar belirlenir.

(*) Sözleşmede hüküm bulunması durumunda yer verilir.

(3) Dağıtılabilecek kar payı avans tutarının %10 u ikşnci tertip yedek akçe olarak ayrılır.