Varlık barışında iştirak kazançlarının transferi

31 Ağustos 2018     Sirkü 1302

31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı resmi gazetede yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7143 sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun varlık barışı ile ilgili 10 uncu maddesi 13 fıkrasının h bendindeki süreler 6 ay uzatılmıştır.

Bu karar sonucunda söz konusu maddenin yeni hali aşağıya çıkarılmıştır.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

(a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bualunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

(b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

(c) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

30/04/2019 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/06/2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla,

Gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.