Taşınmazların yeniden değerlemesi ve  KDV de Hasılat esaslı vergileme

28 Mayıs 2018     Sirkü 1278

 

7144 Sayılı kanun 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere söz konusu kanunla

  • VUK nuna geçici 31 inci madde eklenerek Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı taşınmazların bir defalık yeniden değerlemesine olanak sağlandı.
  • KDV Kanunun 38/4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak Katma değer vergisinde hasılat esaslı vergilendirme kapsamına alınacak mükelleflerin belirlenmesinde Bakanlar Kurulunun yetkisi genişletilmiştir.

1- Taşınmazların yeniden değerlemesi 

Vergi Usul Kanuna eklenen geçici 31 inci madde kapsamında; 30.09.2018 tarihine kadar

– Sigorta ve reasürans şirketleri

– Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları

– Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile uğraşanlar

– Yabancı bir para birimiyle defter tutmasına izin verilen mükellefler

Haricindeki

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı taşınmazlar bir defalık yeniden değerlenmeye tabi tutulabilecektir.

VUK geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlenebilecek taşınmazlar

Uygulama kapsamında yeniden değerlenebilecek taşınmazlar medeni kanunun 704 üncü maddesinde sayılan,

– Araziler

– Tapu siciline ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar

– Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir.

Taşınmaz tanımı kapsamına girmekle birlikte;

– Sat-kirala-geri al işlemine

veya

– Kira sertifikası ihracına

konu edilen taşınmazlar yeniden değerlemeye konu edilemeyecektir.

Uygulama

Yeniden değerlemede, kanunun yürürlüğe girdiği 25.05.2018 tarihi itibariyle taşınmazların yasal defterlerde kayıtlı değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların, yeniden değerleme oranı ile çarpılarak yeniden değerleme sonrası değerleri bulunacaktır.

Taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda ayrılmamış olması durumunda uygulama amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak yapılacaktır.

Yeniden değerleme oranı;

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

– En son bilançoda yer alan taşınmazlar için, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu ayı takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünerek,

– En son bilanço tarihinden sonra edinilen taşınmazlar için, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünerek,

Bulunacaktır.

Yeniden değerleme sonrası ve öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki fark değer artışıdır.

Değer artışı, yeniden değerlemeye konu her bir taşınmaz için bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında ayrı ayrı izlenecektir.

Pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve bu tutar üzerinden % 5 oranında hesaplanan vergi; yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek, aynı süre içerisinde ödenecektir.

Bu kapsamda ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar yeniden değerleme sonrasında, yeni değerleri üzerinden amortismana tabi tutulacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazın satışı durumunda, özel fon hesabında tutulan değer artışı, kazancın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

  1. KDV’de Hasılat Esaslı Vergilemede Bakanlar Kurulu Yetkisi

1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan KDV Kanunun Hasılat esaslı vergilendirme başlıklı 38/4 maddesindeki BKK önceden

“bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya” yetkili iken,

Bu değişiklikle, “bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya” yetkili kılınarak Bakanlar Kurulunun yetki kapsamı genişletilmiştir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.