Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

28 Mayıs 2018     Sirkü 1279

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

26 Mayıs 2018 tarih ve 1. Mükerrer 30432 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

– Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

– ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

– vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

– vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

– işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, amaçlarıyla hazırlanan ve 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

Söz konusu tebliğe Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden ulaşılabilir.  Kapsama giren düzenlemeler ait özet takvim aşağıya çıkarılmıştır.

 

VERGİ BARIŞINA AİT TAKVİM
Maddenin kapsamı Kapsama giren Dönemler Başvuru süresi Ödeme şekli
Kesinleşmemiş veya dava açma safhasında bulunan alacaklar 18.05.2018 itibariyle 31 Temmuz 2018 Peşin veya

6-9-12-18 taksit halinde

İnceleme ve Tarhiyat safhasında bulunanlar 31 Mart 2018 öncesi İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 6 taksit
Pişmanlık veya kendinden verilen beyannameler 31 Mart 2018 öncesi 31 Temmuz 2018 Peşin veya

6-9-12-18 taksit halinde

Matrah artırımı 2013-2014-2015-2016-2017 31 Ağustos 2018  

Peşin veya

6 taksit

 

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması 18.05.2018 itibariyle 31 Ağustos 2018 Peşin olarak beyanname verme süresi (31 Ağustos 2018) içinde ödenir
İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların kayıtlardan çıkartılması 18.05.2018 itibariyle 31 Ağustos 2018 Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.
Kasa ve Ortaklar cari hesabının düzeltilmesi 31.12.2017 tarihli Bilanço 31 Ağustos 2018 Peşin

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.