Konutta KDV ve tapu harcı, KDV den istisna edilen ve faydalı ömrü düşürülen makine teçhizat

5 Mayıs 2018     Sirkü 1272

 

5 Mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2018/1164 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • GVK 23/16 ıncı maddesinde yer alan

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15 i aşmaması gereken istisna oranı % 50 olarak belirlenmiştir.

  • KDV geçici 39 uncu maddesi ve VUK Geçici 30 uncu ve gereği

Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

KDV istisnasına konu bu makine ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. (Bu hüküm 1. mayıs 2018 den itibaren uygulanır.)

Hükümleri gereği bu kapsamda değerlendirilecek makine ve teçhizat listesi de belirlendi. Makine teçhizat listesine BKK kararı ekinden ulaşaılabilir.

  • 31.10.2018 tarihine kadar konut ve işyerlerinin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında tapu harçları Binde 20 den binde 15 e düşürüldü.
  • 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 14.05.2018 tarih ve 2018/11750 sayılı BKK nın 4 üncü maddesi gereğince 31.10.2018 tarihine kadar %18 lik orana tabi konutlar ile işyerlerinin (Bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) ın teslimi %8 e indirildi. (Konutlara ilişkin oran 5.5.2018 den itibaren işyerlerine ilişkin oran ise 18.5.2018 tarihinden itibaren geçerli)

Bu düzenlemeden sonra son hali ile konutta ve işyerleriende KDV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

CİNSİ ÖZELLİĞİ Yapı ruhsat tarihi Net alanı 150 m2 altında olanların Emlak vergi değerine göre KDV oranı Net alanı 150 m2 üstünde olanların
KONUT (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere 01.01.2013 31.12.2016 tarihleri arası 500 TL altı 500 – 1000 TL arası 1000 TL üstü %18
%1 %8 %18
01.01.2017 den sonra 1000 TL nin altı 1000 – 2000 TL arası 2000 TL üstü %18
%1 %8 %18
 İŞYERİ  %18
NOT .  31.10.2018 tarihine kadar Tablodaki %18 oranına tabi olan tüm konut ve işyerlerinin KDV si %8 olarak hesaplanacak.

 

 

 


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.