Peşin alınan satış teşvik primleri

1 Mart 2018     Sirkü 1258 

Günümüzde Bayilik sistemi ile çalışan işletmelerde özellikle akaryakıt ürünleri satışı faaliyetinde Dağıtıcı ve bayilerce yapılan işleticilik anlaşması ve protokol gereği belli bir süre 3-4-5 yıl gibi ticari faaliyete destek olmak üzere satıcılarca veya ana bayilerce peşin satış teşvik primi ödenmekte ve bu tutarlara fatura istenmektedir.

Hal böyle olunca da söz konusu peşin satış teşvik priminin gelir kaydının hangi tarihte yapılacağı konusunda tereddüde düşüldüğü görülmektedir.

Bilindiği üzere Ticari kazanç niteliği taşıyan kurum kazancında da elde etme yönünden tahakkuk esası geçerlidir.

Tahakkuk ise gelirin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder.

Bunun için geliri doğuran işlemin tekemmül etmesi gereklidir. Gerek hasılat gerekse giderlerin hangi hesap dönemine ilişkin olduğunun tespiti açısından hasılatın tahsil edilip edilmediğinin, giderlerin ise ödenmiş olup olmadığının bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanununun 6, Gelir Vergisi Kanununun 37, Katma Değer Vergisi Kanunu 10, Vergi Usul Kanununun 192 ve 229 uncu maddelerinin birlikte değerlendirildiğinde,

Tacirler arasındaki faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla kullanılan fatura da tahakkuk esasına bağlı kalınarak düzenlendiğinden, ticari faaliyet içerisinde satılan mal veya yapılan bir hizmet bedeli taraflarca belirlenip faturası düzenlendiğinde gelir veya gider tahakkuk etmiş kabul edilmektedir.

Buna göre;  Kaç senelik ödeme yapılırsa yapılsın peşin satış teşvik primine ilişkin gelir kaydının faturanın tanzim edildiği tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 10.04.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.07.19/1745  sayılı özelge de bu yöndedir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.