Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar

28 Ağustos 2017     Sirkü 1225

1 sayılı Kurumlar vergisi genel tebliği 5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu başlıklı bölümünde yer alan ikinci paragrafı

“Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

hükmü

Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir

Bu iptal neticesinde;

Kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi alınması ve/veya sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi verilmesi işlemi vergi uygulamaları açısından kâr payı dağıtımı sayılmayacaktır. Dolayısıyla gerek sermaye yedekleri ve gerekse kar yedeklerinin iştirak edilen kurumda (iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi yöntemiyle) sermayeye ilave edilmesi halinde ana şirketteki 242 -245 iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesaplarında bir değişikliğe gidilmeyecek ve mevcut kayıtlı değerleri ile takip edilmeye devam edilecektir.

Gelir idaresince Kararın düzeltilmesine ilişkin itiraz yoluna gidilip gidilmeyeceği ise ileriki günlerde belli olacaktır.

 —————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.