Gayrimenkullerde Tapuda yazılı satış bedeli ve KDV

15 Ağustos 2017     Sirkü 1224

 

İnşaat sektörünün hızlı olduğu günümüzde uygulamada sıkça karşımıza çıkan sorun ve sorulardan biri de gayrimenkul alım- satımında tapu senedinde yazılı tutarın KDV dahil mi hariç mi olduğudur.

Bu sorulara neden olan uygulama ise tapu senedinde satış bedelinin KDV dahil mi hariç mi olduğuna dair bir şerhi içermemesidir.

Uygulamada da tapu senedi satış sözleşmesinin bir sonucu olduğu kabul edilmektedir.

Hal böyle olunca da bazı uygulamacılarca,

Sözleşmede KDV’nin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı belirtilmemiş olduğundan KDV Genel uygulama tebliği I/B-4 bölümünde açıklanan avukatlık ücretlerine dair gelir idaresinin

“Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dâhil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.” 

Şeklindeki açıklaması ile

Yargının

“KDV’nin sorumlusu alıcı ise de, satış sözleşmesinde ve satış bedelinin pazarlığı sırasında bu konu gündeme getirilmemiş ise KDV’nin satış bedeli içinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği, yani tarafların sözleşme aşamasında, satış bedeline KDV’nin de dahil olup olmadığına dair bir kararlaştırmada bulunmamaları halinde satıcının KDV’yi satış bedelinden ayrıca gösterip alıcıdan isteyemeyeceği şeklindeki ” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.10.2004 tarih ve E. 2004/19-456, K. 2004/531 sayılı nihai Kararı) 

Kararı gereği Gelir İdaresinin ve Yargının görüşü de aynı doğrultudadır. Bu nedenle sözleşmede belirleme yapılmamış olması halinde KDV matraha dahil olduğuna göre tapu senedinde hiçbir şerh yoksa bu bedel KDV dahil bedeldir şeklinde yorum yapmaktadırlar.

Ancak;

KDV kanunu gereği KDV ye tabi gayrimenkullerde KDV bedeli gayrimenkulün satış bedelidir. Başka bir deyişle tapu harcına esas alınan satış bedelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu satış bedelinin gayrimenkulün emlak vergi değerinden düşük olması halinde KDV matrahı satış bedeli değil Emlak vergi değeridir.

Sonuç olarak satıcı ve alıcılar gereksiz ihtilaflarla uğraşmamak için, Tapu idaresinde Tapu senedine yazılacak alım-satım bedelinin “KDV hariç” veya “KDV dahil” şeklinde KDV yi içerip içermediğinin açıkça belirtilmesini istemeleridir.

Bu şekilde bir belirleme yaptırılamamış ise burada dikkat edilecek bir diğer husus ise tapu harcına esas alınan satış bedelidir ki bu bedel KDV hariç bedeldir. Tapu harcına esas bedelin KDV hariç bedel olduğuna daire Gelir İdaresinin ve Danıştay ın birden çok görüşü mevcuttur.(07/10/1997 tarihli ve 1997/5 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi MB. GİB, 10.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1123/69618 sayılı Özelgesi) Danıştay 7 dai. 12.11.1992 tarih E.1988/3626, K.1992/5561 sayılı kararı)

Dolayısıyla tapu harcı hangi bedel üzerinden ödenmiş ise KDV ye tabi satış bedeli bu bedeldir.

———————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.