KV beyanname eki Ek 2 Formun doldurulması

Sirkü 1207     3 Nisan 2017

Serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulup faaliyette bulunanlarda dahil Tüm kurumlar vergisi mükellefleri;

Bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları

  • Mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri,(İlişkili kişilerle işlemler)
  • Kontrol edilen yabancı kurum

ve

  • Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde,(Örtülü sermaye)

Yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (Ek 2 Formu)  kurumlar vergisi beyannamesi ekinde en geç 25 Nisan 2017 Salı günü elektronik beyanname ekinde doldurarak vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Ancak, bir hesap dönemi içinde bu sayılan işlemden hiçbiri gerçekleşmemişse EK 2 Form doldurulmasına ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine gönderilmesine gerek yoktur.

Ek 2 formu doldurulurken;

– Sadece ilgili hesap döneminde (2016) işlem yapılan ilişkili kişilere dair bilgiler doldurulacaktır.

–  Serbest bölgelerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanan kurumlar da Ek 2 Formunu doldurup vergi dairelerine vermek zorundadırlar.

– Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan şubelerinin ve yurt dışı şubelerinin ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama ve dolayısıyla ayrıca Ek 2 formu doldurma yükümlülükleri yoktur.

– Türkiye’deki kurumlar vergisi mükellefi olan Kurum, Ek 2 formunda –eğer var ise – serbest bölgedeki şubesi ile yurt dışındaki şubesi ile ilgili bilgileri, “I – Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler” tablosunda beyan edecektir.

– Serbest bölgedeki şube ile yabancı şubenin Türkiye’deki ana merkez ile yaptığı işlemlerin Ek 2 formunda beyanı yükümlülüğü de merkezdeki Kuruma ait olacaktır.

– Kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olsa bile tüm kurumlar vergisi mükellefleri için Ek 2 Formu doldurma yükümlülüğü vardır.

– Ek 2 formunun doldurulmasında işlemin emsal fiyat veya bedel üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususuna bakılmaksızın ilişkili kişilerle yapılan tüm işlemlere dair tutarlar formda belirtilen kategoriler (Varlıklar, Hizmetler, Mali İşlemler, Diğer İşlemler vb.) itibariyle gruplanarak ve kanuni defter kayıtları esas alınarak belirtilecektir.

– Ek 2 Formunun eksik/hatalı düzenlenmesi halinde VUK Madde 352/II. Derece usulsüzlük cezası (sermaye şirketleri için 2017 yılında 70 TL) kesilir.

–  Ayrıca, Ek 2 Formunu hiç vermeyen kurumlar vergisi mükelleflerine VUK Mükerrer Madde 355’in birinci fıkrasına göre özel usulsüzlük cezası (2017 yılı için 1,400 TL) kesilir.

– Ek 2 formunun doldurulmasında ilişkili işlemin yurt içi veya yurt dışı olmasının önemi yoktur. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun tüm ilişkili işlemler (serbest bölgelerdeki şubeler ve yurt dışındaki şubelerle yapılan işlemler de dahil olmak üzere) EK 2 Formunda bildirilmek zorundadır.

– TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki 1 No.lu Sirkülere göre formda iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar belirtilecektir.

– TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki 1 No.lu Sirkülerde, “alım ve satım sütunlarında yer verilecek tutarlara Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil edilmeyecek olup, iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.”

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 3.1.2. Bölümündeki açıklamalarda, kurum çalışanları, kurumun ilgili bulunduğu gerçek kişiler arasında sayılmıştır. Kurum çalışanlarının kurum ile ilişkilerinin sadece işveren-hizmet erbabı ilişkisi içinde bulunması durumunda, kurum ile kurum çalışanı ücret ödemeleri açısından ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmeyecektir. AncakKurum ile çalışanları arasındaki istihdam ilişkisi dışındaki işlemler ilişkili işlem kapsamında değerlendirilecektir. Kurumun aktifine kayıtlı sabit kıymetin kurum çalışanına satılması istihdam ilişkisi dışında bir işlem olduğu için EK 2 Formunda bildirilmesi gereklidir.

-1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 3.1.1. Bölümündeki açıklamalar çerçevesindesermaye veya kâr payı oranı ne olursa olsun kurumların gerçek kişi ortakları “İlişkili kişi oldukları için kurum tarafından gerçek kişi ortaklara yapılan ücret ödemelerinin Ek 2 Formuna dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

– Huzur hakkı ödemesi işçi-işveren ilişkisinden doğmadığı için forma dahil edilmez.

– Ortaklara yapılan kâr payı ödemeleri forma dahil edilmez.

– Ek 2 Formunun para swapı satırında, sözleşmeye baz alınan kıymeti (döviz/TL) vade tarihinde alan tarafından sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değeri (vade tarihindeki değeri) satım sütununun sol tarafına, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre oluşan değeri alım sütununda sol tarafa yazılacaktır.

Öte yandan, sözleşmeye baz alınan kıymeti vade tarihinde veren tarafından sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değeri (vade tarihindeki değeri) alım sütununun sol tarafına, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre oluşan değeri ise satım sütununda sol tarafa yazılacaktır.

EK 2 Formunun faiz swapı satırında, sözleşmeye istinaden verilen faiz alım sütununda sağ tarafa, alınan faiz satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

– Kurumlar vergisi mükelleflerince tüm ilişkili işlemlerin (yurtiçi veya yurtdışı), emsallerine uygun olup olmadığına ve yurtiçi ilişkili işlemlerde hazine zararı doğup doğmadığına bakılmaksızın mutlaka EK 2 Formunda belirtilmesi gereklidir.

– İlişkili kişiden alınan kredinin karşılığında 2016 yılında hiçbir faiz ödemesi yapılmamış olsa da bu kredinin 31.12.2016 itibariyle bilançoda belli bir bakiyesi varsa kredinin 31.12.2016 bakiyesi “Mali İşlemler” Bölümünde Ödünç Para / Kredi-Faiz satırının alım sütununun soldaki satırına yazılacaktır. Hiç faiz ödemesi olmadığı için alım sütununun sağdaki kısmı ise boş kalacaktır.

–  Masraf yansıtma işlemlerinin de EK 2 Formunda belirtilmesi gerekir.

– Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar/Giderler ve Zararlar gruplandırması içinde bulunan ve cari hesapların dönem sonları itibariyle değerlemesi sonucu ortaya çıkan kambiyo zararları / kârları Ek 2 Formunda belirtilmez.

– Sonradan kesilen vade farkları faturaları bir nevi finansman işlemi olarak değerlendirilebilir. II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Tablosunda “Mali İşlemler” bölümünde (Diğer) belirtilmesi uygundur.

Yatırımların aktifine girmiş kur farklarının artık maliyetin bir parçası olduğundan Ek 2 Formunda “Varlık” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı ilişkili işlemler söz konusu olduğunda dönem içinde yurt dışı ilişkili kuruluş tarafından “debit note” ve/veya “credit note” gönderimi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda, “debit note” tutarının mal alım tutarına ilave edilmesi, credit note alınmış ise bu tutarın da mal alım tutarından indirilmesi ve alım tutarlarının net bazda Ek 2 formunda belirtilmesi uygun olacaktır.

Ek 2 Formu doldurma işlemi tamamlandıktan sonra, III.-Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler Tablosundaki Alım ve Satım sütunlarının toplam işlem tutarları, II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Tablosu’ndaki “Yapılan İşlemlerin Toplamı” satırının alım ve satımlar ile ilgili toplam tutarlarına eşit olmalıdır.

– Örtülü sermaye şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmadan 2016 yılı içinde ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınmış borç var ise istenen bilgilerin Tablo V.’ te belirtilmesi gerekecektir.

– Her ne kadar hiç faiz ödemesi olmasa da eğer borç yabancı para cinsinden ise değerleme neticesi kur farkı giderleri oluşabilir. Bu kur farkı giderlerinin de Tablo V.’ te belirtilmesi gereklidir. Üzerinden hiç faiz ödenmemiş olsa bile ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden alınmış tüm borçların tabloda belirtilmesi gerekmektedir.

– Elektronik kurumlar vergisi beyannamesi doldururken eksi (-) işareti kullanılamadığı için özsermayenin negatif olması durumunda Tablo V teki bu satıra “0” (sıfır) yazılabilir.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.