Özel eğitim ve sağlık harcamaları

22 Mart 2017     Sirkü 1205

 

Günümüzde maddi durumu iyi olan veliler çocuklarını özel üniversitelerde okutmakta, Hastalık halinde ise özel sağlık kuruluşlarında tedavi görmektedirler. Hal böyle olunca da Gelir vergisi mükellefi olan velilerin eğitim gören çocuğu için yapmış olduğu eğitim giderlerini özel sağlık harcamalarını gider olarak mı kayda alacağı veya yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim olarak mı kullanacakları zaman zaman tereddüt konusu olmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmıştır.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde,

  • Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması,
  • Türkiye’de yapılması

Ve

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi,

Şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

Gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir hükmüne yer verilmiştir.

Gelir İdaresince yayımlanan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde,

çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

İndirilebilecek eğitim harcamaları

   Öğrenciler için, eğitim amacı ile, eğitim ve öğretim kurumlarına, ana okulu, kreş ve dershanelere yapılan ödemeler ;

–       Sürücü ve müzik kurslarına ödenenler dâhil, eğitim amaçlı tüm kurs ücretleri ;

–       Okul servislerine ve öğrenci yurtlarına ödenen ücretler ;

–       Eğitim CD’leri,

–       Kitap ve kırtasiye bedelleri ile eğitim araç ve gereçleri için yapılan harcamalar. 

İndirilemeyecek eğitim harcamaları 

–       Spor kurslarına ödenen ücretler ;

–       Üniversite ve okullara giriş hazırlığı ile ilgili olanlar hariç, gazete ve dergi bedelleri ;

–       Oyuncak, piyano, müzik âleti, ses kayıt cihazı ile bunların aksesuarları, bilgisayar, eğitim amaçlı olmayan CD ve disket bedelleri ;

–       Tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri ;

–       Yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler,

–       Okul aile birliği ve okul koruma derneklerine yapılan bağışlar ve Türkiye’de vergi mükellefi olmayan vakıf üniversite ve okullarına ödenen eğitim ücretleri ile Devlet okullarına ödenen harçlar. 

İndirilebilecek sağlık harcamaları 

–       Teşhis ve tedavi amacı ile yapılan her türlü muayene, tahlil, röntgen, ultrason, tomografi, emar, check-up, ameliyat, fizik tedavi ve diş tedavisi ücretleri ile özel hastane ücretleri ;

–       Her çeşit protez, sağlık malzemesi ve tekerlekli sandalye giderleri ile numaralı gözlük ve lens giderleri ;

–       Tüp bebek masrafları,

–       Doktor raporuyla alınan cilt sağlığına ilişkin harcamalar,

–       Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen ilaçlar kapsamına girmesi halinde bitki ilaçları için yapılan harcamalar.

İndirilemeyecek sağlık harcamaları 

–       Sağlık sigortası primleri (Bunlar şahıs sigortası primleri grubuna dahil olup Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 inci maddesi uyarınca indirim konusu olabilir.),

–       Spor giderleri ;

–       Temizlik ve makyaj malzemeleri ;

–       Doktor raporu olmaksızın yapılan cilt sağlığı, parfümeri harcamaları,

–       Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı hastanelere ve bunların döner sermayelerine yapılan ödemeler ;

–       İlgili firmalarca insan sağlığına faydalı olduğu ileri sürülen bitkisel ilaçlar için yapılan harcamalar,

–       Yapılan sağlık giderlerinin, sosyal güvenlik kurumları, emekli ve yardım sandıkları, özel sağlık sigortası kapsamındaki özel sigorta şirketleri veya işverenler tarafından karşılanması halinde (Md:40/2) bunlar tarafından karşılanan gider kısmı.

——————————————————

 Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.