Reeskont oranı

3 Ocak 2017      Sirkü 1185

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 31 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 8,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75

dir.

238 Sayılı VUK Genel Tebliği’ne göre Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Bu itibarla, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık %9,75 oranı esas alınacaktır

Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin, iç iskonto metoduna göre yapılması gerekir.

Reeskont hesaplama formülü

F = A [A x 360 / (360 + m x t)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

şeklindedir.

  • Reeskont uygulaması zorunlu değildir.
  • Reeskont uygulanacaksa bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.
  • Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.
  • Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.
  • Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.
  • Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 5941 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesi “12.2017 tarihine kadar mer’i olan üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayılması kuralı gereği” gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

 ——————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.