KDV de İstisna ve iadelerle ilgili bildirimler

19 Eylül 2016     Sirkü 1157

 

KDV Kanunun 32 inci maddesi gereği

  • Kanunun 11 inci maddesi (Mal ve hizmet ihracı),
  • 13 üncü maddesi (Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna) ,
  • 14 üncü maddesi (Transit taşımacılık),
  • 15 inci maddesi (Diplomatik istisnalar )
  • 17 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi (Engellilerineğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.)

Ayrıca aynı kanunun 29 uncu maddesi gereği, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler

İle

ilgili olup fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi belli usul ve esaslar dahilinde mükellefe nakden veya mahsuben iade edilir. 

Bilindiği üzere her iadeyi gerektiren istisnai işlemlere ilişkin açıklamalar KDV Genel uygulama tebliğinin ilgili bölümünde yapılmış, iade için belirlenen işlem ve belgelerde detaylı şekilde belirtilmiştir.

İade/mahsup talebi, KDV Genel Uygulama Tebliği gereği iade hakkı doğuran işleme ilişkin ilgili bölümlerde belirtilen belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun geldiği tarihte olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilmektedir.

Dolayısıyla mükelleflerce KDV iadesini gerektiren istisnai işlemler için bu belirlemeler dikkate alınarak listeler İnternet Vergi Dairesi sistemine elektronik ortamda girilmekte ve iade/mahsup talepleri de elektronik ortamda yapılmaktadır.

Ancak bazı istisnai işlemlerde KDV nin tecil ve terkini veya iadesi için bu işlemlerden önce yapılması gereken bildirimler olup mükelleflerce bu bildirimler genellikle ihmal edilmekte veya unutulmaktadır.

Bu durum da Vergi İdaresince mükelleflerin iade ve mahsup talepleri ya yerine getirilme-mekte ya da gecikmeli olarak yerine getirilmektedir.

Bu aksaklıklarla karşılaşmamak için KDV Genel Uygulama tebliği gereği bu bildirimler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında yapılan teslimler 

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında yapılan teslimlerde Terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle dahilde işleme rejimi kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen DİİB’ in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde 

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar KDV Genel Uygulama tebliği ekinde yer alan bildirim formunun, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslimler 

Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi KDV Genel Uygulama Tebliği (EK: 11B) nin onay tarihini içine alan vergilendirme dönemine ilişkin beyanname verme süresi içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce bu formu elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur.

Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettirmelidirler.

Bu istisna kapsamındaki işlemlerini bu form ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyen mükelleflerin KDV iade talepleri kabul edilmez.

İhraç kayıtlı satış

Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine eklemektedirler.

İmalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçılar, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (Bu listede en az, yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermek zorundadır.

Kısmi tevkifat

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibarıyla;

  • Belgenin tarih ve numarası,
  • Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,
  • İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,
  • Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,

ve benzeri bilgilerini içeren liste satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılır.

——————————————————

 Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.