Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler

7 Eylül 2016     Sirkü 1156

6745 sayılı Yatırımların proje bazında desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklik ve ilaveler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Kanunun 5 inci maddesi ile

Gelir Vergisi Kanununun 20 inci maddesindeki Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası başlık itibariyle

“Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:”

şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

Kanunun 6 ıncı maddesi ile 

Gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gerçek gider olarak,

Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin 3’üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir); düşülebiliyordu,

Bugünden itibaren ilave olarak

Kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkul ün iktisadi değerim artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar da düşülebilecek.(Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutan aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)

Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler 

Kanunun 9 uncu maddesi ile 

Bakanlar Kurulu;

  • Ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına,
  • Ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına,
  • Ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına,
  • Elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine,
  • Ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın,

Vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Kanunun 36 ıncı maddesi ile

Kanununun geçici 30 uncu maddesi kapsamında değişiklikten önce büyük ve stratejik yatırımlarda 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olan,

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade ediliyordu.

Yapılan değişiklikle madde başlığındaki stratejik kelimesi çıkarılarak “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılmakta ve

Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

Denilmek suretiyle istisnanın genişletileceğine işaret edilmektedir.

ÖTV Kanununda yapılan değişiklikler 

Kanunun 51 inci 52 inci maddesi ile 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisine bir defaya mahsus olmak üzere;

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü aşmayan otomobiller,

İle

Eşya taşımaya mahsus motor silindir hacmi 2.800 cm3,ü aşmayan

Motorlu taşıtların ilk iktisabında ÖTV istisnası getirilerek ÖTV ödenmeksizin alınan aracın, 5 yıllık süreden sonra elden çıkarılması halinde, vergi ödenmeksizin işlem yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Kanunun 54 üncü maddesi ile 

Şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile ticari yük taşımacılığı yapanlara sahibi oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın aynı faaliyette kullanılması amacıyla, 30/6/2019 tarihine kadar ilk iktisabı, ÖTV’ den istisna edilmiştir.

———————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.