Nev’i değiştiren şirketin kıst dönem zararlarının indirimi  

5 Ağustos 2016      Sİrkü 1147

Nevi değişikliği yapan şirketin (Ltd iken A.Ş. ye dönüşen) Dönem başından nevi değişikliği yaptığı tarihe kadar (Kısıt dönem) olan dönemde zarar etmiş olması halinde söz konusu kısıt dönem zararının yeni şirket tarafından takip eden dönemlerde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı zaman zaman tereddütlere neden olmaktadır.

Bilindiği üzere;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Zarar Mahsubu başlıklı 9 uncu maddesi, 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9.2.3. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu bölümü,

Hüküm ve açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde;

  • Nevi değişen şirketin son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması

ve

  • Nevi değişikliği sonucu oluşan yeni şirketin faaliyetine devrin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam etmesi kaydıyla,

Nevi değişen şirketin değişiklik tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının Nevi değişikliği sonucu oluşan yeni şirketin kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak,

Devralınan kurumun faaliyetlerinin, 5 yıllık süre içinde arızi hale getirilerek kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi halinde, zarar mahsubu uygulamasından yararlanılmasının mümkün olmayacağı ve şartların ihlali halinde, zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından gerekli düzeltme işleminin yapılacağı ve yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğacağı tabiidir.

Öte yandan,

İlgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları da söz konusu olmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 17.02.2016 tarih ve 38418978-125[9-15/2]-6576 sayılı özelge de bu yöndedir.

 ——————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.