Avanslara karşılık ayrılıp ayrılmayacağı 

15 Haziran 2016     Sirkü 1137

 

Cari işlem ve avans kavramı genellikle ticari faaliyetlerle ilgili olarak sıkça kullanılan kavramlardır.

Uygulamada,

İki taraf arasında süreklilik arzeden ticari işlerde tahsilat ve ödemenin ilerde mahsuplaşmak suretiyle yerine getirilmesi şeklindeki işlemlere cari işlem, sürüp giden alacak verecek ilişkisinin tutulduğu hesaba da cari hesap denmektedir.

İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili gelecekte yapacağı mal ve hizmet alım ve satımları ile ilgili olarak peşin ödediği veya tahsil ettiği tutarlara avans denilmekte bunların izlendiği hesaplara da verilen veya alınan sipariş avansları hesabı denilmektedir..

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK nun 323 üncü maddesi amir hükmü gereği,

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

“Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar” 

Şüpheli alacak sayılır.

Bu hükümlerden hareketle avanslara karşılık ayrılabileceği anlaşılmaktadır.

Nitekim

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 22/04/2015 Tarih ve 64597866 -105 [323-2015] -11212 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

Söz konusu özelge özetle;

 “Mükellefler arasındaki ticari nitelikli olan cari hesaplar karşılıklı olarak mahsuplaşma yoluyla kapatılmakla beraber bazı durumlarda cari hesaplar kapatılamamaktadır. Cari hesapların kapatılamadığı durumlarda şirketlerden biri diğerine borçlu duruma düşmektedir.

Öte yandan, ileride yapılacak mal ve hizmet alımları için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanunun 323 üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Bu açıklamalara göre, müşterilerinizle olan cari hesaplara yaptığınız avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu tür ödemeleriniz için Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde belirtilen diğer şartların da sağlanması halinde bu alacaklar için icra takibine başladığınız veya dava açtığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür. “    

Şeklindedir.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.