Şirket ortaklarının şahsına ait özel sigorta bedelleri

25 Mart 2016     Sirkü 1121

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler tarafından ortakları adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının şirketin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı uygulamada her zaman tereddüt konusu olmuştur.

Bilindiği üzere, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/9 uncu maddesinde, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. (Bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı GVK 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

Bu bent hükmü gereğince işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin % 15 ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı, ücretlinin elde ettiği ücretin %15 ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını (Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi) aşamayacaktır.

Bu madde hükmü İşverenler tarafından hizmet erbabına yönelik olarak sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını içermekte olup, şahıs sigorta primlerini içermemektedir.

Bu nedenle kanunun bu maddesi hükmü gereği;

  • Öncelikle Katkı paylarının ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilmesi için; bireysel emeklilik şirketlerinin 4632 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca emeklilik branşında ruhsat almış şirketlerden olması gerekmektedir.
  • Şirket çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen, çalışanların elde ettiği ücretin % 15 ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan katkı paylarının, Gelir Vergisi Kanununun 40/9 maddesi kapsamında kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirket tarafından ödenen katkı payı ödemesinin ücretin %15 ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşması halinde ise aşan tutarın ücret olarak değerlendirileceği tabiidir.
  • Ortakların şirket çalışanı olmaması halinde ise bunlar adına ödenen katkı payları, gider olarak indirilemeyecek ve ortaklara dağıtılan kâr payı olarak dikkate alınması gerekmektedir.
  • Ortakların aynı zamanda şirketin ücretli çalışanı olması halinde bunlara yapılan ücret niteliğindeki ödemelerin ise 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine uygun olarak belirlenmesi gerektiği ise tabiidir.

Gelir idaresince verilen 19.06.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-12/18]-258 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

———————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.