e fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmesi

20 Ocak 2016     Sİrkü 1104

Günümüzde en sık yapılan hatalardan biri de e fatura kapsamında olan mükellefin bu kapsamda e fatura tanzim etmesi gerekirken kağıt ortamda fatura düzenlemesidir.

Bu gibi durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturada gösterilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile fatura tutarının gider olarak yazılıp yazılamayacağı tereddüt konusudur.

Bilindiği üzere Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için,

  • Mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması,
  • Kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması,
  • Kazancın elde edilmesine yönelik olması,
  • Bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi,
  • Karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması

ve

  • Maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerektiği tabidir.

Vergi Usul Kanununun ” Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3 üncü maddesinin (B) bendinde  vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğu ve  vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Gelir idaresince verilen 24.11.2015 tarih ve 41931384 -105 [Mük.257-2014-11]-73 sayılı özelgede de bu hükümlerden hareketle konuya açıklık getirmiştir.

Söz konusu özelgede özetle

“397 seri nolu VUK Genel tebliğin Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” başlıklı 5’inci bölümünün 5.4 bendinde “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümlerine yer almaktayken,  bu kısım 448 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden itibaren kaldırılmış ve 447 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” 9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiş ve ” Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 

“Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 

Gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV  Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı,

Kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerektiği,” 

Belirtilmiştir.

———————————————-

 Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.